zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Szkolenie w czekoladzie" w ramach realizacji projektu pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Szkolenie w czekoladzie" w ramach realizacji projektu pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

2. Celem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Szkolenie w czekoladzie " dla nauczycieli, uczniów i uczennic Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przy Zespole Szkół w Iwoniczu oraz nauczycieli, uczniów i uczennic ze szkoły partnerskiej z Sabinova na Słowacji.
3. Liczba uczestników: Liczba uczestników z Iwonicza - 15 uczniów i uczennic z technikum żywienia i usług gastronomicznych i 2 nauczycieli; Liczba uczestników z Sabinova - 6 uczniów i uczennic oraz 2 nauczycieli.
4. Szkolenie będzie realizowane w miejscu zaproponowanym przez prowadzącego , w formie zajęć pozalekcyjnych. Program szkolenia obejmuje 8 godzin lekcyjnych ( 1 dzień ). Zajęcia będą trwać maksymalnie 8 godzin.
5. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom szkolenia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do pracy w branży gastronomicznej. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać historię czekolady, cały proces jej powstania od plantacji kakaowca do produkcji masy czekoladowej. Każdy uczestnik szkolenia zapozna się z tradycyjnymi recepturami i nowoczesnymi formami oraz smakami. Zostanie im przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna którą może zapewnić dalszy rozwój na rynku pracy. Uczniowie po ukończeniu szkolenia dostaną certyfikaty i zaświadczenia ukończenia szkolenia.
6. Program szkolenia powinien obejmować następującą tematykę:
1. Podstawy cukiernictwa. Wykorzystanie czekolady w produkcji wyrobów cukierniczych.
2. Historia powstawania czekolady od plantacji kakaowca do gotowego produktu czekoladowego.
3. Podstawy pracy z czekoladą - temperowanie : różne metody, specyfika czekolady (czekolada biała, mleczna, deserowa)
4. Praliny - malowanie form, wylewanie form, ganasze różne rodzaje, zamykanie form
5. Trufle toczone w ręku, trufle z form
6. Tabliczki czekolady - z orzechami, owocami, kwiatami
7. Lizaki czekoladowe i czekolada na gorąco
8.Degustacja, sposoby prezentacji pralin i innych wyrobów czekoladowych
7. Wykonawca powinien zapewnić każdemu uczestnikowi:
• materiały dydaktyczne;
• urządzenia, sprzęt, surowce, materiały i produkty do sporządzania i dekoracji niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem szkolenia
• możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych kilkakrotnie w celu utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności
• przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte umiejętności
• wydanie uczestnikom certyfikatów ukończenia szkolenia - również w języku angielskim, polskim i słowackim
• wszelkie koszty związane z organizacją egzaminu
• wyżywienie dla każdego uczestnika szkolenia. Przez wyżywienie należy rozumieć zapewnienie serwisu kawowego - kawa, mleczko do kawy, herbata, zimne napoje, ciastka. W przypadku trwania szkolenia 5 godzin lub więcej w ciągu dnia obiad dwudaniowy.
• koszty trenera
• transport uczniów i nauczycieli po stronie polskiej i słowackiej na miejsce szkolenia i z powrotem
• Transport Słowaków do Polski i z powrotem

8. Do zadań wykonawcy należy również przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności w zakresie przeprowadzonych warsztatów dla uczestników/ uczestniczek szkolenia, sporządzenie protokołu z egzaminu i przekazanie Zamawiającemu oraz wydanie certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia potwierdzających nabyte umiejętności.
9. Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu list obecności, zapisami w dzienniku szkolenia, potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych dla uczestników/ uczestniczek szkolenia oraz dostarczenie 1 kpl. materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego, protokołu z przeprowadzonego egzaminu potwierdzającego przeprowadzenie egzaminu dla uczestników/ uczestniczek szkolenia (przed i po zakończeniu szkolenia), potwierdzenie wydania certyfikatów o ukończeniu szkolenia oraz ich kserokopii oraz raportu końcowego z przeprowadzonego szkolenia.
10. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 1) sprawdzenie wiedzy przed rozpoczęciem szkolenia; 2) ocena uczestników - przeprowadzenie weryfikacji po zakończeniu szkolenia na podstawie opracowanych kryteriów oceny; 3) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu raportu końcowego z przeprowadzonego szkolenia zawierającego porównanie uzyskanych wyników z przeprowadzonej oceny z przyjętymi wymaganiami określonymi w programie szkolenia (tj. przedstawionymi efektami uczenia się, które osiągną uczestnicy /uczestniczki w wyniku realizacji szkolenia).
11. Wykonawca zobowiązuje się oznaczać wszystkie dokumenty oraz materiały (dydaktyczne i szkoleniowe) dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie zgodnie wytycznymi dla beneficjentów- załącznikiem nr 7 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska - Słowacja - Poradnik/wytyczne dla beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programów EWT 2014-2020.
12 . Certyfikaty powinny zawierać: 1) logotyp ; 2) nazwę projektu i informację o współfinansowaniu; 3) nazwę firmy, która szkolenie przeprowadziła; 4) imię i nazwisko uczestnika szkolenia, 5) pełną nazwę szkolenia, 6) datę i miejsce szkolenia 7) ilość godzin szkolenia 8) miejscowość i datę wystawienia certyfikatu 9) podpis i pieczątkę osoby wystawiającej certyfikat
13.0znaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80500000-9 - usługi szkoleniowe 80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego 80511000-9 - usługi szkolenia personelu
14. Usługi szkoleniowe są to usługi społeczne, które realizowane są zgodnie z art. 1380 ustawy PZP.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2019 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Bieszczadzka 1
Krosno 38-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
ul. Bieszczadzka 1
Krosno 38-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się