Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość III

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych
oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość III, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Beneficjentem projektu jest Powiat Inowrocławski.
Przedmiot zamówienia dla każdej z części wykazany został w formularzach cenowych stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części został zawarty
w załączniku nr 1 do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień:
39162100-6, 30190000-7, 22111000-1, 39220000-0, 39711000-9, 39711100-0, 39711200-1, 39711400-3, 39513000-1, 39151200-7, 39162110-9, 42923000-2, 30170000-1, 38410000-2, 38552000-9, 18100000-0, 44300000-3, 14600000-7, 24100000-5, 39162110-9, 31700000-3, 48000000-8.
Oferowane produkty, sprzęt i urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą
być fabrycznie nowe, nieużywane, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne
i oryginalnie zapakowane, a także muszą spełniać określone przez Zamawiającego wymagania techniczno-funkcjonalne. Oferowane artykuły sprzęt i urządzenia muszą
być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i jakości.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne
o nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych niż wymagane
przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności zaoferowanego produktu spoczywa
na Wykonawcy.
Przekazanie dostarczonego przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT i ważności gwarancji.
W dniu dostawy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć karty gwarancyjne oferowanego sprzętu i urządzeń.

Odbiorcami przedmiotu zamówienia są następujące placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski:
1) Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu,
ul. Poznańska 345, 88-100 Inowrocław;
2) Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej
w Inowrocławiu, Aleja Sienkiewicza 33, 88-100 Inowrocław;
3) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25,
88-100 Inowrocław;
4) Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu, ul. Józefa Krzymińskiego 8, 88-100 Inowrocław;
5) Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu,
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34, 88-100 Inowrocław;
6) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu, Kościelec 125, 88-170 Pakość;
7) Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, ul. Kujawska 20,
88-150 Kruszwica;
8) Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach, Kobylniki 3,
88-150 Kobylniki;
9) Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25,
88-100 Inowrocław.
Do oferty Wykonawca załączy wypełnione formularze cenowe oraz opisy techniczne oferowanych produktów stanowiących przedmiot zamówienia, zawierające wszystkie określone przez Zamawiającego cechy lub parametry,
w celu wykazania zgodności z opisem Zamawiającego, stanowiące załącznik
do formularza cenowego.
W przypadku niedołączenia opisów technicznych do oferty, oferta zostanie odrzucona.
Przedmiot zamówienia podzielono na 13 części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Powiat Inowrocławski
Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
Inowrocław 88-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się