Dostawa sprzętu do Pracowni Diagnostyki Histopatologicznej i Cytologicznej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do Pracowni Diagnostyki Histopatologicznej i Cytologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne oraz ilość, stanowi Załącznik do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty dla poszczególnych pakietów.

Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

3. W przypadku wyrobów medycznych przedmiot zamówienia winien być dopuszczony do obrotu – zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 211 z późn. zm.).

4. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt i aparatura medyczna były kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych nakładów finansowych. Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria.

5. Wszystkie elementy dostawy muszą być zamontowane, zainstalowane i podłączone. Montaż i instalacja będą odbywały się w pomieszczeniu wskazanych przez Zamawiającego.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

7. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się