Kompleksowe wykonanie poboru i badań wód powierzchniowych i ścieków w miejscach wskazanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne, kompleksowe wykonanie poboru i badań wód powierzchniowych i ścieków wskazanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na terenie Gminy Piaseczno. Na przedmiot zamówienia składa się: - dojazd na koszt Wykonawcy, - pobranie próbek, - wykonanie badań, - opracowanie wyników.
Wykonawca własnym transportem i na własny koszt będzie dojeżdżał do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w celu pobrania próbek. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której to pracownicy Zamawiającego będą pobierać próbki i/lub będą dostarczać je do siedziby laboratorium Wykonawcy. Zakres, rodzaj, harmonogram i szacunkową ilość zapotrzebowania na wykonanie badań w okresie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiono w załącznikach A, B i C. Wskazana ilość wynika ze średniego rocznego zapotrzebowani ustalonego na podstawie danych z okresu poprzedzającego zamówienie – służące kalkulacji ceny ofertowej. Zapotrzebowanie na wykonanie badań jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie. W przypadku zapotrzebowania w ilości mniejszej niż podana, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Rozliczenie ewentualnych dodatkowych badań będzie się odbywać według cen jednostkowych dla poszczególnych parametrów podanych w Formularzu Oferty. W przypadku zamówienia dodatkowych badań, nie ujętych w umowie, konieczne będzie sporządzenie aneksu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Badania i pomiary powinny być wykonane metodami referencyjnymi zawartymi w załączniku nr 12 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311). Badania powinny być wykonywane przez laboratorium posiadające aktualny certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji lub innego równoważnego ośrodka akredytacji na pobór próbek i wykonywanie badań będących przedmiotem zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się