Dostawa kalorymetru dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Poszerzenie kompetencji absolwentów w dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kalorymetru dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Poszerzenie kompetencji absolwentów w dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Poszerzenie kompetencji absolwentów
w dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska” Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Oś priorytetowa 3 „Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia“.
Numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671.
Przedmiot zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się