Zakup, dostawa i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego, socjalno –administracyjnego żłobka Gwiazdeczka w miejscowości Zdżary na potrzeby projektu " Utworzenie żłobka „ Gwiazdeczka „ w m. Zdżary gmina Ostrów .

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego, socjalno –administracyjnego żłobka Gwiazdeczka w miejscowości Zdżary na potrzeby projektu " Utworzenie żłobka „ Gwiazdeczka „ w m. Zdżary gmina Ostrów .

Część – zadanie Nr 1 Wyposażenie zaplecza kuchennego i socjalnego


3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji pn.: ”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.
Jeżeli opis przedmiotu wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.

3.2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
3.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
3.2.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3.2.3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku.
3.2.4. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć i zamontować w budynku żłobka w m. Zdżary gmina Ostrów zgodnie z wykazem dostarczonym Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.11.2019 | 12:30


» Lokalizacja

Ostrów 225
Ostrów 39-103
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Ostrów
Ostrów 225
Ostrów 39-103
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się