Dostawa pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Ośrodków Wychowania Przedszkolnego Gminy Jemielnica, w ramach projektu Przedszkolak na start, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Ośrodków Wychowania Przedszkolnego Gminy Jemielnica, w ramach projektu Przedszkolak na start. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

2. Zamówienie zostało podzielone na 2 następujące części:

Część 1: Pomoce dydaktyczne i sprzęt do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć z programowania i robotyki, zajęć artystycznych, zajęć specjalistycznych oraz stanowiących wyposażenie sal dydaktycznych.
Część 2: Sprzęt TIK niezbędny do realizacji programów nauczania.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ (odpowiednio dla każdej części zamówienia od lit. a do b) – opis przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia do Biura projektu: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrówce ul. Kościuszki 98, sprzęt wymagający montażu do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego znajdujących się na terenie Gminy Jemielnica:
4.1. Oddział Przedszkolny Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrówce
ul. Kościuszki 98
4.2. Publiczne Przedszkole w Jemielnicy ul. Wiejska 76

5.1 Dostawa odbywać się będzie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00
przy obowiązkowym udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do
poinformowania Zamawiającego z 1-dniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy.
5.2 Poza dokonaniem dostawy towarów, wykonawca zobowiązuje się do instalacji i/lub montażu prostych
czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z
przeznaczeniem.
5.3 Poprzez instalację i/lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub
instalowanego towaru zgodnie z przeznaczeniem rozumie się:
• Instalacja systemów operacyjnych na wszystkich laptopach;
• Instalacja niezbędnego oprogramowania na stołach interaktywnych;
• Montaż i uruchomienie tablicy interaktywnej;
• Montaż mebli.
• Montaż i/lub sprawdzenie sprawności użytkowej pozostałych pomocy.
5.4 Dostawca zobowiązuje się również zainstalować/zamontować dostarczany towar, przy użyciu środków
własnych lub przy wykorzystaniu zasobów innego podmiotu.

6. Zamawiający umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń, w których mają być zamontowane urządzenia. Osoby przybyłe na wizję lokalną muszą posiadać ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się w Referacie Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska w Jemielnicy przy ul. Strzeleckiej 67.

7. Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia:
7.1 pomoce dydaktyczne stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z legalnej dystrybucji. Muszą spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną również za szkody wyrządzone innym osobom, jeżeli szkoda powstała z przyczyn tkwiących w dostarczonym oprogramowaniu;
7.2. wszystkie dokumenty załączone do do¬starczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej;
7.3. oferowany sprzęt (optyczny, techniczny, komputerowy, multimedialny, itd.) musi być fabrycznie nowy (bez śladów użytkowania), aktualnie produkowany na rynku (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018r.);
7.4. przedmiot zamówienia pkt. 7.3 musi posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, mieć oznakowanie znakiem CE, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie, oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany;
7.5. Wszystkie pomoce dydaktyczne i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w sposób trwały tak, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Wszystkie urządzenia składające się na przedmiot zamówienia powinny spełniać wymogi określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dot. prawa dopuszczenia do używania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać sprzęt przed dopuszczeniem go do używania. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany okazać w/w dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7.6. Dostarczony towar musi być posegregowany zgodnie z załącznikami do SIWZ (2a – 2b) i zapakowany w opakowaniach umożliwiających jego jednoznaczną identyfikację.
7.7. Wykonawca zapewni takie opakowanie dostarczanych pomocy jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.
7.8. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.
7.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu nie spełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym.
7.10. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
a) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego;
b) nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach;
c) nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 5 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego
7.11. w ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z obsługi oferowanego sprzętu w pkt.7.3.

8. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na czas realizacji zamówienia. Suma gwarancyjna w wysokości co najmniej równej wartości realizowanego zamówienia (posiadane przez Wykonawcę OC musi obejmować ochroną ubezpieczeniową również podwykonawców, którzy realizują przedmiot zamówienia – jeżeli dotyczy). W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część suma gwarancyjna dotyczy wysokości co najmniej sumy gwarancji dla wszystkich części na które wykonawca składa ofertę. Wykonawca, wybrany do realizacji zamówienia przed podpisaniem umowy przedłoży kopię polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i będzie ona stanowiła załącznik do umowy.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie,
jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

10. Ofertowane przez Wykonawcę pomoce dydaktyczne muszą posiadać wszystkie elementy wymienione w przedmiocie zamówienia. Oferowane przez Wykonawcę pomoce muszą odpowiadać minimalnym parametrom technicznym i jakościowym i nie mogą być one gorsze technicznie i jakościowo niż oddano w opisie przedmiotu zamówienia.

11. Rozwiązania równoważne: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego załączając do oferty opis równoważnego produktu/przedmiotu zamówienia.
Wszędzie tam, gdzie przy opisie produktu/przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenia należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia podał taki opis ze wskazaniem na typ i popuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie produktu/przedmiotu zamówienia.

12. Minimalne warunki gwarancji, serwisowania.

12.1. wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji z bezpłatnym serwisem przez min. 24 miesiące od daty uruchomienia, przetestowania i podpisanego obustronnie bezusterkowo protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferowany okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
12.2. Wykonawca zobowiązuje się ponosić wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi we wskazanym wyżej okresie.
12.3. udzielona gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji;
12.4. udzielona gwarancja nie może ograniczać zamawiającego do instalowania w sprzęcie standardowych kart rozszerzeń, pamięci, napędów, procesorów, sterowników oraz bieżących konserwacji sprzętu.
12.5. w ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu;
12.6. w przypadku maksymalnie 3 napraw gwarancyjnych tego samego sprzętu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy wolny od wad;
12.7. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, po tym terminie zobowiązuje się wymienić sprzęt na nowy o równorzędnych lub lepszych parametrach
12.8. czas reakcji serwisu (fizyczne stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających do naprawy sprzętu) max w ciągu 72 godziny (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia awarii;
12.9. Wykonawca zapewnia pełny, bezpłatny przegląd okresowy całego sprzętu na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji;
12.10. koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania sprzętu lub przewóz uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Transport uszkodzonego sprzętu, zapewnia Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Strzelecka 67
Jemielnica 47-133
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Jemielnica
ul. Strzelecka 67
Jemielnica 47-133
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się