Dostawa pomocy dydaktycznych w zakresie matematyki do szkół w ramach projektu „Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask”

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych w zakresie matematyki do czterech szkół podstawowych z rozmieszczeniem i rozładowaniem ich w poszczególnych szkołach.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do siwz pn. Opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia m.in. przewiezienie,
zabezpieczenie i rozmieszczenie pomocy dydaktycznych. Cały dostarczony w ramach niniejszego zamówienia asortyment powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad, oryginalnie zapakowany i
odpowiadający właściwościom norm jakościowych. Wykonawca może zaoferować wyłącznie takie wyroby, które są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oferowane wyroby muszą odpowiadać normom i spełniać wszelkie wymogi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikające ze swojego przeznaczenia. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 15-miesiecznej rękojmi i gwarancji lub dłuższej, jeśli tak wynikać będzie z deklaracji producenta
oferowanego wyrobu. Gwarancja dotyczy w szczególności: jakości i poprawności druku, wytrzymałości połączeń i klejenia grzbietów podręczników i słowników, poprawności zapisu na
nośnikach CD, osadzeń map i plansz – mocowania w zawieszkach itp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2019 | 12:30


» Lokalizacja

ul. Warszawska 14
Łask 98-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Łask
ul. Warszawska 14
Łask 98-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się