Dostawa i montaż 10 szt. mikroskopów dla studentów weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

» Opis zapytania

Przedmiotem umowy jest: Dostawa i montaż 10 szt. mikroskopów biologiczno – edukacyjnych dla studentów weterynarii Uniwersytetu przyrodniczego we Wrocławiu.
1. Zakres rzeczowy zamówienia został zawarty w Parametrach Technicznych zał. nr 1A do SIWZ.

2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia opisany został w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ.

3.Miejscem dostawy jest Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 50-375 Wrocław, ul. Norwida 25 .

4. Zamawiający wymaga, aby oferowane mikroskopy były fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. Warunki rękojmi i gwarancji: Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt. Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego przekazania przedmiotu zamówienia, tj. od dnia podpisania protokołu jego odbioru technicznego. Wykonawca dokona darmowego przeglądu pod koniec okresu gwarancyjnego u Zamawiającego.

6. Warunki serwisu gwarancyjnego:
a) czas reakcji na zgłoszoną usterkę – maksymalnie 3 dni robocze, czas reakcji na zgłoszoną usterkę stanowi także jedno z kryterium oceny ofert i może ulec skróceniu na warunkach określonych w rozdziale 14 SIWZ,
b) czas naprawy – nie dłużej niż 14 dni robocze,
c) w przypadku dwóch napraw tego samego modułu lub usterek tego samego typu w okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany sprzętu na nowy, liczba ta nie obejmuje napraw wynikających z niewłaściwej eksploatacji oraz działania sił wyższych,
d) Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnej naprawy lub wymiany na wolne od wad, w terminie, o którym mowa w pkt. 3.6.b licząc od daty doręczenia reklamacji Wykonawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu. W szczególnych przypadkach termin ten może, za zgodą Zamawiającego, ulec przedłużeniu. Przez „reakcję na zgłoszenie usterki” Zamawiający rozumie: pojawienie się serwisanta u Zamawiającego i rozpoczęcie naprawy zgłoszonego sprzętu.
e) Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia koniecznych części zamiennych lub odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu umowy i dostarczenia naprawionego lub wolnego od wad w terminie, o którym mowa w ust. 3.6.b na swój koszt i ryzyko.

7. Wykonawca przeszkoli pracowników zamawiającego w zakresie obsług i sprzętu w ciągu 1 dnia x 2 godziny, czas szkolenia stanowi także jedno z kryterium oceny ofert i może ulec zwiększeniu na warunkach określonych w rozdziale 14 SIWZ,

8. Termin płatności wynosi do 30 dni od daty doręczenia faktury do Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest potwierdzony przez jednostkę protokół odbioru mikroskopów. Faktura winna zawierać nr konta Wykonawcy, nazwę jednostki oraz nr umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Badania i rozwój z ostatnich 10 dni.