Dostawa sprzętu, pomocy dydaktycznych i materiałów szkoleniowych w ramach projektu "Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia"(2)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, pomocy dydaktycznych i materiałów szkoleniowych dla wyposażenia 3 pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Budowlano - Ceramicznych w Gliwicach w ramach projektu "Nowe kwalifikacje gwarancją zatrudnienia".
Zamówienie realizowane jest przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części oznakowane jak poniżej:
Część 1: Wyposażenie i materiały - pracownia architektury krajobrazu,
Część 2: Wyposażenie i materiały - pracownia energetyki odnawialnej,
Część 3: Wyposażenie i materiały - pracownia chłodnictwa i klimatyzacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz materiałów szkoleniowych dla poszczególnych części zamówienia został zawarty w formularzach cenowych stanowiących ZAŁĄCZNIKI NR 4A-4C do SIWZ.
ZAŁĄCZNIK NR 4A - Formularz cenowy dla Części 1: Wyposażenie i materiały - pracownia architektury krajobrazu,
ZAŁĄCZNIK NR 4B - Formularz cenowy dla Części 2: Wyposażenie i materiały - pracownia energetyki odnawialnej,
ZAŁĄCZNIK NR 4C - Formularz cenowy dla Części 3: Wyposażenie i materiały - pracownia chłodnictwa i klimatyzacji.
Przedstawione w formularzach cenowych wskazania na produkty z podaniem nazwy producenta lub normy należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), a zwłaszcza art. 29 do 30. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne opisywanym powyżej. Oznacza to, że Wykonawca może zaproponować inne niż wyszczególnione w formularzu cenowym z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie noszący znamion użytkowania, wolny od wad, który musi posiadać cechy i parametry określone przez Zamawiającego w SIWZ. Produkty muszą być zapakowane w oryginalne opakowania producenta, opatrzone w etykiety identyfikujące każdy z produktów.
Dostarczone pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały szkoleniowe muszą posiadać oznakowanie CE - zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności: ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 544), ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 155) wraz z wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami.
Wymagany termin gwarancji: minimum 24 miesiące od dnia odbioru dostawy.
Wymagany termin rękojmi: minimum 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Ul. Zwycięstwa 21
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
Ul. Zwycięstwa 21
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się