dostawa urządzeń i sprzętu komputerowego dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w podziale na 3 zadania

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i sprzętu komputerowego dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w podziale na 3 zadania:
 Zadanie nr 1 – dostawa termocyklera typu real-time PCR lub równoważnego o parametrach równoważności;
 Zadanie nr 2 – dostawa analizatora ogólnego węgla organicznego TOC do analiz próbek wodnych lub równoważnego o parametrach równoważności;
 Zadanie nr 3 – dostawa sprzętu komputerowego.
2. Szczegółowe specyfikacje zamawianego sprzętu dla Zadania 1 określono w Załączniku nr 2A do SIWZ, dla Zadania 2 określono w Załączniku nr 2B do SIWZ, zaś dla Zadania 3 okreslono w Załączniku nr 2C do SIWZ (dalej odpowiednio „OPZ Zadanie 1, OPZ Zadanie 2, OPZ Zadanie 3, a łącznie „OPZ”).
3. W przypadku gdy Zamawiający wskazał w dokumentacji przetargowej znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują konkretny produkt lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, należy te nazwy rozumieć jako określenie przykładowe parametrów minimalnych oczekiwanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie produktów lub przedmiotów równoważnych, o ile ich zastosowanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami oraz ich zastosowanie zapewni osiągnięcie celu w postaci skutecznego dostarczenia i wdrożenia dostarczanych rozwiązań w stopniu wymaganym w SIWZ i będącymi zgodnymi z wymaganymi parametrami określonymi w SIWZ.
4. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
5. Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z art. 93 ust 1a ustawy Pzp, może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
6. Wspólny Słownik Zamówień - Kod CPV

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się