Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla pracowni i warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach - część 1

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla pracowni i warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach - część 1”, którego szczegółowy opis i zakres zawiera załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamówienie jest realizowane przez Zamawiającego w ramach projektów pn. „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 Gliwicach” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, XI Oś priorytetowa Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT oraz współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne oraz nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje asortyment równoważny, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych pozycji równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji opisu przedmiotu zamówienia, których dotyczy.
Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę pozycje muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od ustalonych przez Zamawiającego oraz posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.

W terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, wybrany Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Odbiorcy dokumenty dotyczące elementów wyposażenia:
1) certyfikaty (lub atesty – jeżeli dotyczy) dopuszczające stosowanie wyposażenia w placówkach oświatowych wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń; dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakiego wyposażenia są dedykowane;
2) karty katalogowe z poświadczeniem autentyczności przez Wykonawcę, na której będzie przedstawiony proponowany element wyposażenia; karta katalogowa musi zawierać nazwę elementu wyposażenia, nazwę producenta/dostawcy/wytwórcy, rysunek lub zdjęcie, wymiary oraz szczegóły techniczne wyposażenia pozwalające zweryfikować czy proponowane wyposażenie spełnia podane wymagania.

Wymagany termin gwarancji: min. 24, maks. 36 miesięcy od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy dokonanego bez zastrzeżeń, poczynając od daty podpisania protokołu odbioru - przy czym gwarancja nie może być krótsza niż okres gwarancji udzielony przez producentów towaru (jeśli dotyczy); okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi,
Wymagany termin rękojmi: min. 24, maks. 36 miesięcy od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy dokonanego bez zastrzeżeń, poczynając od daty podpisania protokołu odbioru; okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Ul. Zwycięstwa 21
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
Ul. Zwycięstwa 21
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się