Wyposażenie klubu dziecięcego w Leszczynie - Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do klubu dziecięcego w Leszczynie - Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: klocki, puzzle, lalki, kołyski dla lalek, piankowy wąż, tor przeszkód, jeździki, traktory, pojazdy, książki, basen z piłeczkami, piankowy bujak, drewniany zegar, pluszak, piłki gumowe, podłoga interaktywna.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 2a do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3.Przedmiot zamówienia ma być dostarczony (wraz z montażem jeżeli dotyczy) na adres: Leszczyna 132, 32-733 Trzciana.
4.Wykonawca jest zobowiązany do sprzedaży i dostarczenia do Zamawiającego wszystkich składników wyposażenia fabrycznie nowych, wolnych od wad, wykonanych w bezpiecznych technologiach oraz zdatnych do użytkowania w momencie odbioru. Produkty, które tego wymagają muszą posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
5.Wszystkie elementy wyposażenia wymagające montażu lub złożenia, muszą być złożone i zamontowane przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.6.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac towarzyszących niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu, rozumianych jako dostarczenie, wniesienie, montaż (jeżeli dotyczy), instalacja (jeżeli dotyczy), rozruch (jeżeli dotyczy), przekazanie do eksploatacji oraz przeprowadzenie niezbędnego szkolenia obsługi sprzętu (dotyczy podłogi interaktywnej).
7.Zamawiający wskazuje, że składając ofertę Wykonawca musi uwzględnić wytyczne w sprawie minimalnej gwarancji na przedmiot zamówienia. Minimalny okres gwarancji na poszczególne elementy składowe dostawy wynosi 12 miesięcy.
8.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie prawem wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczonego wyposażenia w formie papierowej.
9.Wykonawca po zawarciu Umowy uzgodni harmonogram dostawy.
10.Pozostałe szczegóły zostały zawarte we wzorze Umowy, a także w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2019 | 09:45


» Lokalizacja

Trzciana 302
Trzciana 32-733
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Trzciana
Trzciana 302
Trzciana 32-733
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się