Dostawa sprzętu, pomocy dydaktycznych do specjalistycznej pracowni w ramach projektu "Nowe umiejętności - nowe szanse" (2)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego do specjalistycznej pracowni dydaktycznej w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach w ramach projektu "Nowe umiejętności – nowe szanse".

Szczegółowy opis poszczególnych elementów wyposażenia wraz z ilościami został ujęty w Załączniku nr 6 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż sprzętu gastronomicznego, zgodnie z Projektem - Rysunek nr A.03 (Załącznik nr 12 do SIWZ).

Zamówienie jest realizowane przez Zamawiającego w ramach projektu pn. „Nowe umiejętności – nowe szanse” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

UWAGI:

a) Po dokonaniu dostawy i montażu poszczególnych urządzeń Wykonawca, w ramach przysługującego mu wynagrodzenia i w terminie do 3 tygodni od daty zawarcia umowy, zobowiązany jest do przeprowadzenia jednego szkolenia instruktażowego pracowników Odbiorcy w zakresie obsługi:
1) ciśnieniowego ekspresu do kawy,
2) pieca konwekcyjno-parowego piekarniczego.

b) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie noszący znamion użytkowania, wolny od wad, który musi posiadać cechy i parametry określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Dostarczone elementy wyposażenia muszą posiadać oznakowanie CE, właściwe atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia oraz inne dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia spełnia wszelkie normy i wymagania przewidziane dla niego właściwymi przepisami prawa, w szczególności zgodne z:
1) rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L Nr 139 z dnia 30.04.2004 r., str. 1, z późn. zm.) – jeżeli dotyczy,
2) rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004 r., str. 4, z późn. zm.) – jeżeli dotyczy,
3) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252) – jeżeli dotyczy,
4) ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2047) – jeżeli dotyczy,
5) ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 544) – jeżeli dotyczy,
6) ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155) – jeżeli dotyczy,
- wraz z aktami wykonawczymi.

Wraz z dostawą wyposażenia Wykonawca wyda Odbiorcy karty gwarancyjne, instrukcje dotyczące sposobu korzystania z rzeczy itp.

c) W terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, wybrany Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Odbiorcy dokumenty dotyczące elementów wyposażenia:
1) certyfikaty (lub atesty – jeżeli dotyczy) dopuszczające stosowanie wyposażenia w placówkach oświatowych wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń; dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakiego wyposażenia są dedykowane;
2) w celu potwierdzenia spełniania wymagań (parametrów technicznych) podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy przedstawić kartę katalogową z poświadczeniem autentyczności przez wykonawcę, na której będzie przedstawiony proponowany element wyposażenia; karta katalogowa musi zawierać nazwę elementu wyposażenia, nazwę producenta/dostawcy/wytwórcy, rysunek lub zdjęcie, wymiary oraz szczegóły techniczne wyposażenia pozwalające zweryfikować czy proponowane wyposażenie spełnia podane wymagania.

d) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez:
- odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych,
- wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne oraz nie obniżą określonych w dokumentacji standardów.

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje asortyment równoważny, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych pozycji równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji opisu przedmiotu zamówienia, których dotyczy.

Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę pozycje muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od ustalonych przez Zamawiającego oraz posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.

Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowany przez niego asortyment jest równoważny w stosunku do opisanego przez Zamawiającego.

Wymagany termin gwarancji: minimum 24 miesiące, maksimum 60 miesięcy od dnia odbioru dostawy, poczynając od daty podpisania protokołu odbioru - przy czym gwarancja nie może być krótsza niż okres gwarancji udzielony przez producentów towaru (jeżeli dotyczy), Wymagany termin rękojmi: minimum 24 miesiące, maksimum 60 miesięcy od dnia odbioru dostawy, poczynając od daty podpisania protokołu odbioru, przy czym okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.11.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Ul. Zwycięstwa 21
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
Ul. Zwycięstwa 21
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się