przetarg nieograniczony na dostawę prasy w 2020 roku do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

» Opis zapytania

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem 22200000-2 wydanej przez firmy wydawnicze za rok 2020, (od nr 1/2020 do ostatniego numeru z roku 2020), 152 pozycje prasy w 910 egzemplarzach. II. Ilość tytułów wydawnictw prasowych oraz ilość egzemplarzy, które oferent winien dostarczyć Zamawiającemu w ciągu 2020 roku powinna odpowiadać Specyfikacji technicznej zamówienia stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ oraz być zgodna z poszczególnymi pozycjami określonymi w Kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. III. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian co do ilości tytułów dostarczanych wydawnictw prasowych spowodowanej zmienną sytuacją na rynku czytelniczym. O każdej planowanej zmianie Wykonawca zostanie powiadomiony przynajmniej na 14 dni przed rozpoczęciem kwartału, w którym ma nastąpić zmiana. Powyższa zmiana będzie dla Wykonawcy wiążąca i będzie miała odzwierciedlenie w fakturze i rozliczeniach finansowych. IV. Przedmiotem zapłaty należności mogą być egzemplarze wydawnictw prasowych dostarczone w terminie stosownie do momentu wydania.V.Zamówienia należy realizować poprzez dostawę prasy do właściwych punktów odbioru (załącznik nr 6 do SIWZ) na terenie miasta Lublina. Dostawa do wspomnianych punktów odbioru wkalkulowana jest w cenę oferty i Wykonawca nie może żądać z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.VI. Zamawiający żąda egzemplarzy wydawnictw prasowych o właściwych pod względem jakości standardach, bez wad i pomyłek wydawcy a także uszkodzeń mechanicznych.VII.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwych egzemplarzy Wykonawca winien wymienić je na inne nie posiadające wad, bądź zwrócić Zamawiającemu ich równowartość pieniężną.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2019 | 09:50


» Lokalizacja

Peowiaków 12
Lublin 20-007
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Peowiaków 12
Lublin 20-007
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się