ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO JĘZYKÓW OBCYCH DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „ODKRYWCY NOWYCH MOŻLIWOŚCI W GMINIE ANDRESPOL”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do języków obcych dla placówek oświatowych w ramach projektu pn. „Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres przedmiotowy i ilościowy wyszczególnione zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Pomoce dydaktyczne do języków obcych, stanowiący integralną część niniejszego SIWZ.
3. Oferta dla swojej ważności musi być złożona na wszystkie pozycje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje.
4. Przedmiotowe zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – Umowa o dofinansowanie Projektu „Odkrywcy Nowych Możliwości w Gminie Andrespol” nr RPLD.11.01.02-10-0069/18-00 z dnia 16.04.2019r.
5. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie wszystkich wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
6. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.
7. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży i dostarczenia do Zamawiającego przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, nierekondycjonowanego, kompletnego, wolnego od wad fabrycznych i prawnych, wykonanego w bezpiecznych technologiach oraz dopuszczonego do stosowania w szkołach, zdatnych do użytkowania w momencie odbioru.
8. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi norm, być dopuszczony do obrotu na terenie Polski, posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
9. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: dostawę z transportem (na koszt, ryzyko i odpowiedzialność wykonawcy) pomocy dydaktycznych w miejsce realizacji zamówienia (rozładunek, wniesienie) do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w budynkach szkół.
10. Za wypadki i szkody powstałe podczas realizacji zamówienia odpowiada Wykonawca. Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie Wykonawca.
11. W przypadku niezgodności przedmiotu zamówienia lub ilości, co do wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany i uzupełnienia dostawy w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od dokonania dostawy.
12. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy instrukcje, karty gwarancyjne, wszelkie certyfikaty i atesty oraz dokumenty dopuszczające do stosowania w przedszkolach i szkołach (o ile dotyczy).
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot zamówienia oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie.
14. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia będą:
14.1. Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im. J. Brzechwy w Justynowie,
ul. Łódzka 17, 95-020 Andrespol.
14.2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bedoniu Wsi, Bedoń Wieś, ul. Jarzębinowa 1, 95-020 Andrespol.
14.3. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 32,
95-020 Andrespol.
14.4. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 32,
95-020 Andrespol
Dokładne miejsca dostaw poszczególnych pomocy dydaktycznych wskazane zostały w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ.
15. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia.
16. Podane w SIWZ oraz w jej załącznikach wszystkie nazwy własne (np. pochodzenie, producent) mają wyłącznie charakter przykładowy (pomocniczy) w celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia, w tym dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń, wyposażenia, dlatego należy je rozpatrywać łącznie z wyrazem równoważny, o ile zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
17. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, poprzez wskazanie przez Wykonawcę np. nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm, o ile zaproponowane rozwiązania będą miały te same cechy funkcjonalne i których jakość nie będzie gorsza od wymaganej przez Zamawiającego. Możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych będzie uzależniona od ich zgodności z parametrami określonymi w SIWZ oraz akceptacji Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, w ramach dostawy, spełniają wymagania określone w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rokicińska 126
Andrespol 95-020
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Andrespol
ul. Rokicińska 126
Andrespol 95-020
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się