Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni w ramach projektu pn. „Silne partnerstwo – lepsze kadry – pracownia mechaniczna i pomiarowa

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego i wyposażenia do pracowni szkolnych Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 14 w ramach realizacji projektu pn. „Silne partnerstwo – lepsze kadry”.

Dostaw dotyczy Pracowni mechanicznej i pomiarowej.


Przedmiot zamówienia obejmuje:
3.5.1 Przedmiot zamówienia obejmuje również transport do siedziby Zamawiającego w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 14 montaż oraz uruchomienie.
3.5.2 Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 5.1 do SIWZ – specyfikacji dostaw.
3.5.3 Zamawiający informuje, że każdy oferowany sprzęt i wyposażenie, a także związane z nimi oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe.
3.5.4 Dostarczany sprzęt i wyposażenie, a także oprogramowanie i elementy towarzyszące będące przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp.
3.5.6 Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.5.4 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu nie później niż w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
3.5.7 Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia wraz z ofertą kart technicznych / kart katalogowych określających dane techniczne oraz parametry oferowanego sprzętu, i wyposażenia. Wykonawca przedłoży te dokumenty na etapie dostawy wraz z wyposażeniem. W przypadku dostarczenia wyposażenia, które nie będzie spełniało wymagań Zamawiającego określonych w załączniku nr 5.1 do siwz – opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna, że wyposażenie nie zostało dostarczone.
3.5.8 Zamawiający dopuszcza przedstawienie ofert na sprzęt i wyposażenie będące przedmiotem zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3.5.9 Występujące w załączniku nr 5.1 modele sprzętu, urządzeń, wyposażenia i oprogramowania jeżeli są wymienione z nazwy nie są obligatoryjne dla Wykonawcy, który może przyjąć do wyceny inny model sprzętu, urządzenia, wyposażenia i oprogramowania spełniający parametry techniczne i wymagania wyspecyfikowane przez Zamawiającego.
3.5.10 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona:
- dostawy i montażu dostarczonego sprzętu i wyposażenia zgodnie z zapisami SIWZ, instrukcją producenta i obowiązującymi w tym względzie przepisami i normami,
- uruchomienia dostarczonego sprzętu i wyposażenia oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia. Jeżeli jakikolwiek sprzęt, urządzenie czy inne elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, montażu zostaną przez wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru,
- przeprowadzenie instruktażu z obsługi sprzętu dla pracowników użytkownika, tam gdzie jest to niezbędne.
- wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany usunąć i zagospodarować na własny koszt. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas dostawy i montażu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie lub przez Zamawiającego lub Użytkownika na jego koszt.
- Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 7-dniowym wyprzedzeniem o dacie dostawy i montażu sprzętu i wyposażenia.
- Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
- Zamawiający wymaga udzielenia min. 12 miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia:


Pracownia mechaniczna i pomiarowa
W skład wyposażenia wchodzi m.in. wiertarko – wkrętarka, wózki warsztatowe, imadła, szlifierki stołowe, nożyce, wózki narzędziowe, młotki, pilniki, przecinarki, nożyce do cięcia, wiertła, pogłębiacze, śrubokręt, gwintowniki, narzynki, klucze, kombinerki, odkurzacz przemysłowy, promieniomierze, stoły warsztatowe, nawiertaki, kątomierze, suwmiarki, rysiki traserskie, kompresor, frezarko – wiertarka, tokarka konwencjonalna.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 5.1 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mickiewicza 14
Ropczyce 39-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Zespół Szkół
ul. Mickiewicza 14
Ropczyce 39-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Edukacja i szkolenia z ostatnich 10 dni.