,,Prenumerata prasy na rok 2020’’.

» Opis zapytania

Przedmiotem Zamówienia jest systematyczne dostarczanie prenumeraty prasy, w roku 2020, w zakresie tytułów wyszczególnionych w pkt 1 Specyfikacji Technicznych.
Na łączny zakres Przedmiotu Zamówienia składa się:
Zakres podstawowy: systematyczne dostarczanie prasy zgodnie z pkt 1 Specyfikacji Technicznej
Zakres opcjonalny: dostarczanie pojedynczych egzemplarzy innych tytułów nieokreślonych w pkt 1 Specyfikacji Technicznej
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z:
Specyfikacją techniczną (zał. nr 1 do SIWP);
Wzorem umowy (zał. nr 5 do SIWP);
Formularzem cenowym (zał. nr 2a do SIWP).
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w Zadaniu nr I prawa opcji , o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie opisanym w pkt 3.2 ppkt 1 lit. b) SIWP. Zamówieniem opcjonalnym objęte będą pojedyncze egzemplarze tytułów, inne niż określone w pkt 1 Specyfikacji Technicznej. Łączny zakres zamówień opcjonalnych nie przekroczy kwoty 3 000,00 zł netto. Prasa w ramach zamówienia opcjonalnego rozlicza będzie wg bieżących cen detalicznych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi, skorzystać w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Wilczy Dół 5
Warszawa 02-798
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Metro Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Wilczy Dół 5
Warszawa 02-798
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się