„Przeprowadzenie badania i ocena sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020 oraz przedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.2019 poz. 351)

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Polisa (Aktualna polisa OC podmiotów uprawnionych do badania )
Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania (Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego (m.in. wstępny harmonogram prac związanych z badaniem wstępnym i ostatecznym).)
Wpis (Potwierdzenie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)
Forma prowadzenia działalności (Aktualny odpis właściwego wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert)
Warunki płatności (przelew 30 dni od dnia wystawienia faktury, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)
Informacje o doświadczeniu (załącznik do wypełnienia)

Opis i specyfikacja:


v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

800x600Normal
0
21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";}Przedmiotem zamówienia
jest „Przeprowadzenie badania i ocena sprawozdania finansowego za lata 2019 i
2020 oraz przedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami
ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. tj. (Dz.U.2019
poz. 351)1.
Do
obowiązków Wykonawcy w ramach umowy będzie należało:

a)
Przeprowadzenie
badania sprawozdania finansowego Spółki wraz z przekazaniem opinii i raportu z
badania do 31.03.2020 r. oraz 31.03.2021 r.

b)
Gotowości do spotkań informacyjnych, na koszt firmy
audytorskiej, z radą nadzorczą przed, w trakcie i po zakończeniu badania
sprawozdania finansowego,

c)
Gotowość do obecności, na koszt firmy audytorskiej,
na posiedzeniach zarządu, rady nadzorczej, walnym zgromadzeniu Spółki
zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu prezentacji wyników badania oraz
złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.2.
Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: do
31.03.2020 r. za rok 2019 oraz do 31.03.2021 r. za rok 2020.

3. Opis
warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:

a) Informacje o oferencie, tj.:


Forma prowadzonej działalności
– aktualny odpis właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem składania ofert


Potwierdzenie wpisu na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Aktualne ubezpieczenie
działalności cywilnej zawodowej oferenta


Informacja o doświadczeniu
oferenta w badaniu sprawozdań podmiotów o podobnej skali działalności –
załącznik nr 2
Wskazanie metod i terminów
badania sprawozdania finansowego (m.in. wstępny harmonogram prac związanych z
badaniem wstępnym i ostatecznym).


4. Modyfikacja
treści zapytania ofertowego

W uzasadnionych przypadkach
Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić zapytanie
ofertowe. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie przekazane
niezwłocznie tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie oraz podane
do publicznej wiadomości. Jeżeli w wyniku zapytania ofertowego niezbędny będzie
dodatkowy czas na przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania
ofert.
5 Unieważnienie
postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie
prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli:

a) nie zostanie złożona żadna
oferta;

b) stwierdzi zaistnienie innych okoliczności,
których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie spowoduje
niemożność zawarcia ważnej umowy;

6. Opis
sposobu przygotowania ofert – instrukcja dla Wykonawców
Oferta powinna zawierać:
a) dane Wykonawcy (nazwa, adres,
telefon, pieczęć firmowa, podpis osoby uprawnionej do występowania w imieniu
Wykonawcy);
cenę oferty brutto, kwotę netto
oraz stawkę i kwotę VAT
Zaoferowana cena powinna
uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie
koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na
warunkach określonych w ofercie Wykonawcy
Ofertę należy sporządzić w
języku polskim, czytelnie, trwałą techniką oraz podpisać przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych
Wszelkie zmiany i skreślenia
(poprawienia własnej omyłki) dokonane w ofercie muszą zostać zaparafowane
(podpisane) przez Wykonawcę wraz z pieczątką (imienną, a w przypadku jej braku
– firmową)
Wykonawca może wprowadzić
zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed
upływem terminu składania ofert.

Dodatkowych informacji udziela
Pani Regina Nizio (tel. 71 38 40 987 w. 22), e-mail: r.nizio@pgkdolinabaryczy.pl

Oferty złożone po upływie
wyznaczonego terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się