Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej zieleni oraz szacunku brakarskiego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej na usunięcie drzew i krzewów w miejscowości Mysłowice – Dziećkowice

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: „Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej zieleni oraz szacunku brakarskiego wraz
z uzyskaniem decyzji administracyjnej na usunięcie drzew i krzewów w miejscowości Mysłowice – Dziećkowice”
Ofertę należy przygotować zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:

1. Warunki ogólne zapytania:
1) Termin ważności oferty: 30 dni.
2) Płatność za wykonaną usługę: w dwóch transzach po zakończeniu realizacji poszczególnych usług (1 transza za wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz szacunku brakarskiego; 2 transza za uzyskanie decyzji administracyjnej) po podpisaniu protokołów odbioru,
3) Warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury.
4) Termin realizacji zamówienia: inwentaryzacja zieleni wraz z szacunkiem brakarskim - 30 dni od dnia otrzymania zamówienia; decyzja administracyjna - 90 dni od dnia otrzymania zamówienia;
5) Miejsce świadczenia usługi: Siedziba Wykonawcy; Teren inwentaryzacji - Mysłowice Dziećkowice - kwatera zrekultywowanego składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Jaworzno III (kwatera numerem 2) - działki o numerach: 53, 370/61, 569/51, 570/52, 687/67, 688/67, 691/67, 692/62, 693/62, 694/61, 695/61, 696/61, 1836/58, 1840/58, 1841/58, 1850/67, 1853/67, 1856/67, 1861/57, 1872/48, 1874/51, 1877/49, 1883/67.
6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował terminowe i jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy wg. najnowszej wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami BHP,
7) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu:
a) Formularz Cenowy (Załącznik nr 2),
b) Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 3),
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2. Wykonawca składa ofertę cenową podając łączną wartość oferty netto za cały zakres prac objętych zamówieniem, postępując zgodnie z Instrukcją Oferenta (Załącznik nr 4). Łączna wartość oferty winna zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonywania usługi.

3. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
2) W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.

4. Informacja dla oferentów.
1) w razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt: e-mail: swoz@tauron.pl
2) oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora,
3) oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu,
4) oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.

W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia;
Załącznik nr 2 Formularz Cenowy;
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy;
Załącznik nr 4 Instrukcja Oferenta – Podręcznik dla oferenta;
Załącznik nr 5 Tabela z inwentaryzacją drzewostanu;
Załącznik Nr 6 PZT bez naniesionych paneli PV z obrysem;
Załącznik Nr 7 PZT bez paneli PV;
Załącznik Nr 8 Geoportal z naniesionymi panelami PV;
Załącznik Nr 9 Mapa ewidencyjna z władaniem;
Załącznik Nr 10 Uproszczony wypis z rejestru gruntów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się