Dostawa materiałów eksploatacyjnych tj. stoliki, kleje przewodzące, taśmy węglowe itp. i części do mikroskopów

» Opis zapytania

3.3. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów eksploatacyjnych tj. stoliki, kleje przewodzące, taśmy węglowe itp. i części do mikroskopów.
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ – SOPZ, FC.
3.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp pod warunkiem, iż produkt równoważny będzie posiadał takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe. Udowodnienie równoważności będzie leżało po stronie Wykonawcy. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
3.6. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkty o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 4 do SIWZ – SOPZ, FC.
3.7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ i załącznikach do SIWZ, wskazano jakiekolwiek znaki towarowe lub oznaczenia, które mogą być uznane za znaki towarowe, należy przyjąć, że wskazane oznaczenia lub znaki towarowe określają parametry techniczne równoważne od opisanych.
3.8. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków gwarancji:
Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia posiadał okres gwarancji 12 miesięcy od daty dostawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2019 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się