Dostawa wielodetekcyjnego czytnika płytek studzienkowych dla Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. zakup i dostawa wielodetekcyjnego czytnika płytek studzienkowych dla potrzeb projektu "W poszukiwaniu specyficznych inhibitorów mieloperoksydazy, od badań mechanistycznych do zastosowania w układach enzymatycznych i komórkowych" realizowanego w ramach programu "Sonata" i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Szczegółowy opis aparatury zawiera „Specyfikacja techniczna” stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ,
1.2.załadunek, transport i rozładunek aparatury we wskazanym laboratorium przez Zamawiającego w jego siedzibie tj. Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej przy ulicy Żeromskiego 116 w Łodzi,
1.3.instalacja, uruchomienie aparatury, testowanie i walidacja aparatury przeprowadzone przez osoby wyznaczone przez Wykonawcę,
1.4.przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Zamawiającego dla minimum 3 użytkowników aparatury w zakresie prawidłowej obsługi aparatury i jej oprogramowania, eksploatacji i konserwacji,
1.5.świadczenie usług serwisowych przez cały okres gwarancji, który wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru przez strony.
W przypadku świadczenia serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis Producenta na terenie Polski, Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty (Kryteria oceny ofert opisane w rozdział 15 SIWZ).
2.Aparatura musi być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. Nie może być przedmiotem ekspozycji, prototypem. Nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
3.Aparatura musi spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi
i posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty itp. Aparatura powinna odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terenie UE.
4.Aparatura powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do instalacji, uruchomienia bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.
5.Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się