Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz transport, wniesienie i pełna instalacja we wskazanym pomieszczeniu Działu Laboratorium Celno-Skarbowego sprzętu laboratoryjnego (zwanego dalej aparaturą).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1/I, 1/II, 1/III, 1/IV do SIWZ. Poprzez dostawę oraz transport, wniesienie i pełną instalację Zamawiający rozumie dostarczenie aparatury wraz ze wszystkimi niezbędnymi do jej należytego funkcjonowania elementami. Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa (rok produkcji 2019), posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi (np. certyfikat jakości producenta, certyfikat zgodności CE, itp.), spełniać wszystkie minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1/I, 1/II, 1/III, 1/IV do SIWZ.
3.Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min.: 24 miesięcy dla części I, III i IV zamówienia, 36 miesięcy dla części II zamówienia.
4. Okres gwarancji i rękojmi biegnie od daty bezusterkowego podpisania Protokołu odbioru. Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi są określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego Wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej przed terminem składania ofert.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się