Dostawa i instalacja mikroskopu sił atomowych AFM dla potrzeb Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

» Opis zapytania

1.Przedmiotem postępowania jest dostawa i instalacja mikroskopu sił atomowych AFM dla potrzeb Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1)dostawę aparatury tj. załadunek, transport i rozładunek we wskazanym miejscu przez Zamawiającego w jego siedzibie oraz ubezpieczenie,
2)dokonanie instalacji i uruchomienia aparatury przez serwis Wykonawcy wraz z przeglądem serwisowym w miejscu wskazanym w siedzibie Zamawiającego,
3)minimum 3 dniowe szkolenie dla użytkowników w siedzibie Zamawiającego, w wymiarze umożliwiającym swobodną pracę z urządzeniem,
4)dostarczenie instrukcji użytkowania w formie drukowanej lub elektronicznej w języku polskim lub angielskim opisujące działanie aparatury, postępowania w przypadkach awaryjnych,
5)okres gwarancji wynosi co najmniej 24 miesiące od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru.
W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty (Kryteria oceny ofert opisane w rozdziale XVIII SIWZ).
6)w przypadku zainstalowania specjalistycznego oprogramowania na komputerze dostosowanym do sterowania systemem należy dostarczyć oddzielny nośnik z oprogramowaniem wraz ze stosownym certyfikatem/licencją.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
1)wymagania dotyczące aparatury - „Specyfikacja techniczna” stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ;
2)szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy - projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
4.Dostarczona aparatura powinna być wyposażona we wszystkie elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do jej uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego została zakupiona, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.
5.Aparatura powinna być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. Nie może być przedmiotem ekspozycji, prototypem. Nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
6.Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, oraz posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub aprobatę techniczną.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się