Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 34 części.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 34 części:
Część 1 – Wyposażenie laboratorium (w skład wyposażenia wchodzą: wirówka z chłodzeniem – szt. 1, licznik komórek – szt. 1; system przygotowania płynów hodowlanych – szt. 1; system dozowania pożywki i czynników hodowlanych – szt. 1; chłodziarko-zamrażarka – szt. 2; system oczyszczania wody – szt. 1; blok grzejny – szt.1; komora laminarna – szt.1; przepływowa lampa UV – szt. 1) dla Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych Zwierząt, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 38000000-5;
Część 2 – Mikrotom rotacyjny manualny dla Katedry Biofizyki, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, 38500000-0;
Część 3 – System transportu skrawków z łaźnią wodną do mikrotomu dla Katedry Biofizyki, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 38500000-0;
Część 4 – Płyta grzejna do suszenia preparatów mikroskopowych dla Katedry Biofizyki, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, 38500000-0;
Część 5 – Termocykler (Cykler termiczny) dla Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, 38951000-6;
Część 6 – Wirówka laboratoryjna mini z wymiennymi rotorami w komplecie dla Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, 42931100-2;
Część 7 – Suchy blok grzejny dla Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, 38436310-6;
Część 8 – System do analizy i rejestracji badań dla Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, 38651600-9, 38519300-9;
Część 9 – Urządzenie do pomiaru przepływu wody w ciekach dla Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ, 38421000-2;
Część 10 – Nóż diamentowy do ultramikrotomu dla Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, 39241130-3;
Część 11 – Szafa bezpieczeństwa na odczynniki chemiczne - 6 szt. dla Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ, 39180000-7;
Część 12 – Mikroskop optyczny trinokularowy dla Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ, 38510000-3;
Część 13 – Mikroskop optyczny laboratoryjny - 2 szt. dla Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ, 38510000-3;
Część 14 – Suszarka laboratoryjna dla Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 14 do SIWZ, 38540000-2;
Część 15 – Refraktometr do oznaczania koncentracji cukru odwróconego dla Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 15 do SIWZ, 38410000-2;
Część 16 – Refraktometr do oznaczania koncentracji sacharozy dla Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 16 do SIWZ, 38410000-2;
Część 17 – Młynek laboratoryjny dla Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 17 do SIWZ, 38000000-5;
Część 18 – Łaźnia termostatyczna z pokrywą dla Katedry Biochemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 18 do SIWZ, 42943000-8;
Część 19 – Rotator z wyposażeniem dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 19 do SIWZ, 38540000-2;
Część 20 – Waga precyzyjna dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 20 do SIWZ, 38310000-1;
Część 21 – Mieszadło magnetyczne z podgrzewaniem dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 21 do SIWZ, 38436500-5;
Część 22 – Cieplarka laboratoryjna dla Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 22 do SIWZ, 38540000-2;
Część 23 – Mikroskop stereoskopowy - 3 szt. dla Katedry Ochrony Roślin, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 23 do SIWZ, 38510000-3;
Część 24 – Wytrząsarka do płytek Elisa z inkubatorem dla Katedry Biochemii i Toksykologii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 24 do SIWZ, 38436000-0;
Część 25 – Homogenizator – zestaw dla Katedry Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 25 do SIWZ, 38436800-8;
Część 26 - Aparat fotograficzny z adapterem do mikroskopu dla Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 26 do SIWZ, 38651000-3, 38519300-9;
Część 27 - Kolorowa kamera cyfrowa do mikroskopu, kompatybilna z mikroskopem Motic B2 dla Katedry Ochrony Roślin, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 27 do SIWZ, 38519300-9;
Część 28 – Mikroskop biologiczny dla Katedry Ochrony Roślin, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 28 do SIWZ, 38510000-3;
Część 29 – Mieszadło magnetyczne 4 szt. dla Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 29 do SIWZ, 38436500-5;
Część 30 – pH-metr 4 szt. dla Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 30 do SIWZ, 38416000-4;
Część 31 – Zamrażarka niskotemperaturowa dla Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 31 do SIWZ, 39711100-0;
Część 32 – Stołowy licznik kolonii bakterii dla Katedry Mikrobiologii Środowiskowej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 32 do SIWZ, 38540000-2;
Część 33 – Frezer do lodów dla Katedry Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 33 do SIWZ, 42513000-5;
Część 34 – Pojemnik do przechowywania próbek w czystym azocie (dewar) dla Katedry Fizjologii Zwierząt, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 34 do SIWZ, 44610000-9;
Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:1. Dostawę, montaż, uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych w załącznikach nr 1-34 do SIWZ, oraz przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia.2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na przedmiot zamówienia, 3. Udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia, która liczona będzie od daty podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Wymagana przez Zamawiającego minimalna długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi:- w części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 minimum 24 miesiące,- w części 17 i 24 minimum 12 miesiące,4. Przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 5. Dostarczenie przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do jednostki organizacyjnej UP wskazanej w załączniku dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, dotyczy to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji.6. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.7. Wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 23.12.2019 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się