DOSTAWA SPRZĘTU CHŁODNICZEGO I GASTRONOMICZNEGO ORAZ SPRZĘTU STOŁOWO-KUCHENNEGO – sprawa nr 96/2019

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu chłodniczego i gastronomicznego oraz sprzętu stołowo-kuchennego, zgodnie z wymaganiami i w ilościach określonych w Załączniku nr 1 (zadanie nr 1 i nr 2) i Załączniku nr 2 do SIWZ (zadanie nr 1 i nr 2) stanowiącym formularz ofertowy i opis przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych w Załączniku Nr 3 do SIWZ stanowiącym Ogólne Warunki Umowy , następująco: ZADANIE NR 1: DOSTAWA SPRZĘTU CHŁODNICZEGO I GASTRONOMICZNEGO 1. Szafa mroźnicza 700 l z szufladami - zakres podstawowy- 1 szt. ;
2. Warnik (zaparzacz) do kawy i herbaty - zakres podstawowy -1 szt. zakres opcji - 2 szt. ;
3. Agregat chłodniczy - zakres podstawowy- 2 szt. ;
4. Wózek platformowy do przewozu żywności - zakres podstawowy- 1 szt. zakres opcji - 2 szt. ;
5. Podgrzewacz stołowy okrągły 6,5 l - zakres podstawowy- 1 szt. zakres opcji - 1 szt. ;
6. Dozownik na płatki / musli - zakres podstawowy- 2 szt. zakres opcji - 4 szt. ;
7. Szafa chłodnicza przeszklona- witryna do surówek poj. 1200-1400 l - zakres podstawowy- 1 szt. zakres opcji - 1 szt. ;
8. Dystrybutor-wózek do talerzy z podgrzewaniem - zakres podstawowy- 2 szt. zakres opcji - 1 szt. ;
9. Półka wisząca 1200x400x170 mm - zakres podstawowy- 1 szt. ;
10. Kociołek elektryczny do zup 10 l. - zakres podstawowy- 1 szt. zakres opcji - 2 szt. .
ZADANIE NR 2: DOSTAWA SPRZĘTU STOŁOWO-KUCHENNEGO 1. Talerz płytki porcelanowy 24 cm. - zakres podstawowy- 2300 szt. zakres opcji- 500 szt. .
Miejsce dostawy:-magazyn służby żywnościowej 13 WOG ul. Bema 3, budynek nr 6, 86-300 Grudziądz.
Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: dostawę; rozładunek; wniesienie i ustawienie we wskazanym miejscu.
Zgodnie z treścią art. 34 ust. 5 ustawy PZP (prawo opcji) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego w powyższych tabelach zadania numer 1 oraz zadania nr 2 w danych pozycjach asortymentów - są to ilości maksymalne.
W przypadku zastosowania prawa opcji cena umowy, zostanie zwiększona o wartość zrealizowanych dostaw w ramach opcji.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w umowie w wypadkach konieczności zabezpieczenia potrzeb bieżących Zamawiającego. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem (za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu).
Realizacja uprawnienia jak wyżej nie stanowi zmiany umowy, nie wymaga sporządzenia aneksu.
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w wypadku braku realizacji umowy z uwzględnieniem prawa opcji.
2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do:
a) dostawy przedmiotu zamówienia do miejsca określonego w ust. 1;
b) rozładunku przedmiotu zamówienia;
c) wniesienia i ustawienia we wskazanym miejscu poszczególnych pozycji asortymentowych;
Powyższy zakres przedmiotu zamówienia jest realizowany we własnym zakresie i własnym staraniem Wykonawcy. Oferowana cena winna uwzględniać kompleksowe wykonanie wymaganego zakresu zamówienia.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia winien być pełnowartościowy, w pierwszym gatunku, nie noszący znamion użytkowania / otwierania itp. spełniający wymagania jakościowe określone przez producenta danego wyrobu oraz gwarantujący bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia.
2) Przedmiot zamówienia w danej pozycji asortymentowej dostarczony do Zamawiającego winien być jednakowy tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych / właściwościach fizyczno-chemicznych
w zależności od rodzaju danego produktu, kolorystyce, właściwościach dla danej dostarczanej pozycji przedmiotu zamówienia (o ile dotyczy) i wyprodukowany w 2018 r. lub 2019 r.
3) Przedmiot zamówienia winien być opakowany w nienaruszone, oryginale opakowania fabryczne bez uszkodzonych zabezpieczeń stosowanym przez producenta (np. plomba, oryginalna taśma) i/lub
w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych / właściwości fizyczno-chemicznych (w zależności od produktu) podczas transportu i przechowywania
w warunkach magazynowych.
Opakowanie musi umożliwiać pełną identyfikację towaru bez jego otwierania np. poprzez wskazanie
na nim rodzaju, parametrów, terminu gwarancji (o ile dotyczy).
Opakowania produktów winny być oznakowane w języku polskim oraz zawierać co najmniej:
 znaki identyfikujące produkt (w szczególności znak towarowy lub markę producenta),
 numer katalogowy (jeżeli dotyczy),
Każdy dostarczony produkt musi posiadać tzw. etykietę z informacjami o produkcie
na opakowaniu jednostkowym w szczególności zawierającą: nazwę towaru, producenta, datę produkcji i datę gwarancji.
4) Urządzenia w zadaniu nr 1 pozycje 1, 2, 7, 8 i 10 winny być oznaczone znakiem CE - Conformité Européenne (bezpośrednio na sprzęcie, a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym).
5) Dla pozycji asortymentowych 1, 2, 7, 8, 10 w zadaniu nr 1 winien być dołączony atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej.
6) Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży
to w gestii Wykonawcy.
7) Wykonawca udzieli minimum 24-miesięcznej gwarancji licząc bieg terminów od dnia protokolarnego przyjęcia dostawy (w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego terminu gwarancji niż wymagany będzie on obowiązywał zgodnie z treścią oferty.
4. Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, parametru, koloru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy.
5. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia spełniającego co najmniej wymagania minimalne określone przez Zamawiającego w treści Załącznika nr 1 do SIWZ oraz nie gorszego
w zakresie jakości przy zachowaniu jego odpowiedniej funkcjonalności i celu przeznaczenia.
6. Każdy oferowany przedmiot zamówienia winien być zgodny z obowiązującymi normami oraz posiadać deklaracje zgodności, atesty/aprobaty dopuszczające do użytku (o ile dotyczy danego produktu). Zamawiający określił w treści Załącznika nr 1 do SIWZ– dokumenty, które Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą.
3. Zamawiający dopuszcza: w zadaniu nr 1 rozwiązania równoważne (art. 30 ust. 4 Ustawy) opisywanym w SIWZ w zakresie parametrów przedmiotu zamówienia opisanych za pomocą norm oraz wskazującym na markę producenta pod warunkiem, że mają one nie gorsze parametry od opisanych przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się odstępstw w zakresie minimalnych parametrów oraz funkcji
i przeznaczenia. Użyte do opisu przedmiotu zamówienia (w Załączniku nr 1 do SIWZ) znaki towarowe lub pochodzenie towaru od określonego producenta służy jedynie określeniu wymaganych standardów
i właściwości wymaganego przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna: art. 30 ust. 5 ustawy) w opisie przedmiotu zamówienia oraz OWU – Załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający wymaga na podstawie § 13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 r., poz.1126) w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy p.z.p. przedłożenia wraz z ofertą, przez każdego Wykonawcę, który zastosuje tzw. równoważność, informacji o zaoferowanych produktach tj. np. opisu parametrów oferowanych wyrobów lub karty katalogowej z których jednoznacznie będą wynikać parametry produktu z podaniem nazwy handlowej i producenta.
Zamawiający dopuszcza wydruki etykiet z Internetu, kopię, zdjęcie, opis itp., z zastrzeżeniem, że z tych dokumentów będą wynikać parametry co najmniej określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1
do SIWZ i dane identyfikujące produkt.
Wykonawca oferujący produkty równoważne zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że oferuje produkty równoważne w stosunku do wymagań zawartych w Załączniku 1 do SIWZ z podaniem numeru zadania, pozycji i nazwy produktu w stosunku, do którego oferuje produkt równoważny – druk oświadczenia według Załącznika Nr 6 do SIWZ wraz z dokumentami jak powyżej.
Wykonawca, który nie oferuje równoważności nie ma obowiązku przedkładania opisów i materiałów jak powyżej. W przypadku gdy Wykonawca nie załączy do oferty dokumentów zawierających informacje jak powyżej Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje produktu równoważnego tylko produkt opisany
w treści Załącznika nr 1 do SIWZ.
7. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają „Ogólne Warunki Umowy”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.11.2019 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.