Sprawdzenie w zakresie legalizacji liczników energii elektrycznej w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

» Opis zapytania

RUNDA NR 4 „Negocjacje" Prosimy o uwzględnienie maksymalnego możliwego upustu
„Sprawdzenie w zakresie legalizacji liczników energii elektrycznej w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini”.
W zakresie technicznym osobami do kontaktów są: Jarosław Dębiec, tel. 32 711 7375; Stanisław Ciołczyk, tel. 32 711 7503.
ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:
1. Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Wykonanie badania okresowego w zakresie legalizacji 22 sztuk liczników energii elektrycznej w oparciu o aktualne przepisy i normy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania.
2) Prace leżące po stronie Wykonawcy wchodzące w zakres usługi:
a) Transport liczników do i z zakładu Wykonawcy łącznie z zabezpieczeniem na czas transportu – odpowiedzialność za przyrządy podczas transportu spoczywa na Wykonawcy. Stosowne zabezpieczenie na czas transportu spoczywa na Wykonawcy.
b) Wykonanie legalizacji liczników wyszczególnionych Załączniku nr 1 (Opisie Przedmiotu Zamówienia).
c) Dostarczenie świadectw legalizacji liczników energii.
2. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
- do 31.12.2019 r. po uzgodnieniu terminu odbioru liczników z Zamawiającym, miejsce realizacji zamówienia: siedziba Wykonawcy (oraz siedziba Zamawiającego – odbiór oraz przekazanie liczników po legalizacji).
3. Warunki ogólne zapytania:
1) termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
2) płatność za wykonaną usługę po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru,
3) warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
6) Zamawiający wymaga, by Wykonawca zagwarantował terminowe i jakościowo dobre wykonanie przedmiotu zamówienia wg. najnowszej wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami BHP.
7) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu wypełniony i podpisany Formularz - Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2).
8) Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto za cały zakres prac postępując zgodnie z Podręcznikiem Oferenta (załącznik nr 3).
4. Zastrzeżenia Zamawiającego.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
5. Informacja dla oferentów:
1) W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt e-mail: swoz@tauron.pl
2) Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3) Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4) Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.
6. W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia,
Zał. nr 2 Formularz - Oświadczenie Wykonawcy,
Zał. nr 3 Podręcznik Oferenta

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się