Usługa w postaci wykonania badań środowiska pracy w zakresie narażenia na działanie hałasu na stanowisku nauczyciela policyjnego wyszkolenia strzeleckiego (tj.: instruktora, młodszego wykładowcy, wykładowcy i starszego wykładowcy) Zakładu Wyszkolenia Specjalnego Szkoły Policji w Katowicach.

» Opis zapytania

Nazwa: Usługa w postaci wykonania badań środowiska pracy w zakresie narażenia na działanie hałasu na stanowisku nauczyciela policyjnego wyszkolenia strzeleckiego.
Opis: Zakres usługi obejmuje wykonanie badań środowiska pracy w zakresie narażenia na działanie hałasu, na stanowisku nauczyciela policyjnego wyszkolenia strzeleckiego (tj.: instruktora, młodszego wykładowcy, wykładowcy i starszego wykładowcy) Zakładu Wyszkolenia Specjalnego. Badanie na ww. stanowisku pracy zostaną przeprowadzone na trzech osiach strzeleckich.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Usługa w postaci wykonania badań środowiska pracy w zakresie narażenia na działanie hałasu na stanowisku nauczyciela policyjnego wyszkolenia strzeleckiego (tj.: instruktora, młodszego wykładowcy,wykładowcy i starszego wykładowcy) Zakładu Wyszkolenia Specjalnego Szkoły Policji w Katowicach. Zakres usługi obejmuje wykonanie badań środowiska pracy w zakresie narażenia na działanie hałasu, na stanowisku nauczyciela policyjnego wyszkolenia strzeleckiego (tj.: instruktora, młodszego wykładowcy, wykładowcy i starszego wykładowcy) Zakładu Wyszkolenia Specjalnego. Badania na ww. stanowisku pracy zostaną przeprowadzone na trzech osiach strzeleckich i należy je przeprowadzić nie wcześniej niż w terminie od 12listopada br. do dnia 22 listopada br. (termin ważności badań upływa w dniu 23listopada 2019 r.). Natomiast opis wyników badań i sprawozdanie z przeprowadzonych badań w formie pisemnej w ilości 3 egzemplarzy należy dostarczyć w terminie do dnia 5 grudnia 2019 r. Termin realizacji zlecenia do 5 grudnia 2019 r. Wykonawca wykona usługę z wykorzystaniem własnego sprzętu,narzędzi i materiałów, a ich koszty będą wliczone w wynagrodzenie za usługę.Dojazd Wykonawcy do Zamawiającego nastąpi na jego koszt i ryzyko. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie przy realizacji przedmiotowych prac. Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu specyfikacja oraz dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi do wykonania zlecenia. Wykonawca powinien zapewnić nadzór nad realizacją przedmiotowych prac.Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zlecenie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00. Oferent składając ofertę godzi się na warunki zawarte w niniejszym zapytaniu i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. Jeżeli realizowane zlecenie będzie niezgodne ze specyfikacją z zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji niniejszego zlecenia przez wskazanego Wykonawcę. W takiej sytuacji dokona wyboru kolejnego oferenta obciążając różnicą kosztów Wykonawcę, który usługi nie zrealizował. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy. Zamawiający opublikuje za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus informację o wyniku.Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Justyna Jamrozik, tel. 32 6069 463 w godzinach8:00-15:00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2019 | 14:39


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się