Wykonanie zabiegów ochronnych z zakresu ochrony lasów i mokradeł w ramach projektu „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną"

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na miejscowym odsłonięciu gleby w formie talerzy o średnicy ok. 0,5-0,6 m pod drzewostanem na mineralnych siedliskach świeżych, przy następujących założeniach:
a) Powierzchnia całkowita: 11,02 ha,
b) Powierzchnia manipulacyjna: 7,94 ha,
c) Liczba talerzy: 1580.
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w załączniku nr 6 do SIWZ.
3. Miejsce wykonania prac: teren Nadleśnictwa Supraśl.
4. Zamawiający nie przewiduje wykonania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
5. Zamawiający przewiduje wykonanie robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w SIWZ oraz wynikającego z treści oferty.
6. Wykonawca wykona przedmiotowe zadanie zgodnie z SIWZ oraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody oraz realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu, związane z zachowaniem i odtworzeniem elementów środowiska przyrodniczego, wynikające z załącznika nr 6 do SIWZ.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca po zakończeniu usługi zobowiązany jest do uporządkowania terenu.
9. Obowiązki Wykonawcy w zakresie technologii realizacji przedmiotu umowy:
1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy, wykorzystując techniki oraz technologie gwarantujące minimalizację strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym,
2) Wykonawca gwarantuje, że maszyny i inne urządzenia techniczne, wykorzystywane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców do realizacji przedmiotu umowy będą:
a) spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania,
b ) utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia osób je eksploatujących oraz środowiska przyrodniczego, w którym realizowane są prace,
3) Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, itp. o ile są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
4) Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Przedstawicielowi Zamawiającego weryfikację wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 6 ppkt 2).
8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 77.20.00.00-2 - Usługi leśnictwa.
10. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) osoby/osobę wykonujące/ą prace fizyczne związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy, podwykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Podsupraśl 8
Supraśl 16-030
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Supraśl w Supraślu
Podsupraśl 8
Supraśl 16-030
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się