Dostawa wyposażenia kuchennego do budynku Klubu Osiedlowego BAZA w Lęborku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia kuchennego do Klubu osiedlowego BAZA w Lęborku przy ul. Łokietka 5 (sprzęt AGD oraz drobne wyposażenie kuchni tj. garnki, sztućce, zestawy talerzy itp.).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac towarzyszących niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu, rozumianych jako dostarczenie (transport własny i na własny koszt do Klubu Osiedlowego BAZA zlokalizowanego przy ul. Łokietka 5 w Lęborku), wniesienie, montaż, instalacja, rozruch, przekazanie do eksploatacji.
4. Zamawiający wskazuje, że składając ofertę Wykonawca musi uwzględnić wytyczne w sprawie minimalnej gwarancji na przedmiot zamówienia. Minimalny okres gwarancji na poszczególne elementy składowe dostawy wynosi 12 miesięcy
5. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia jest:
5.1. Dostarczenie towaru fabrycznie nowego, nieużywanego oraz nieeksponowanego na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także spełniającego wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia W przypadku dostarczenia sprzętu o parametrach technicznych niezgodnych ze specyfikacją, Zamawiający nie przyjmie go od Wykonawcy. Wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru zgodnego z wymogami Zamawiającego w terminie zgodnym z zawarta umową.
5.2. Poinformowanie z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych Zamawiającego o planowanym terminie dostawy wyposażenia.
5.3. Utrzymywanie ładu i porządku w pomieszczeniach, w których montowany / ustawiany będzie przedmiot zamówienia.
5.4. Zgłaszanie Zamawiającemu problemów o okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia prac,
5.5. Przeszkolenie personelu Zamawiającego/Użytkownika w zakresie obsługi sprzętu,
5.6. Zgłoszenie Zamawiającemu w formie pisemnej zakończenie wykonania przedmiotu umowy, a tym samym gotowość do końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze,
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia,
7. Wykonawca po realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przekazania kart gwarancyjnych, zaświadczeń, certyfikatów dopuszczających do stosowania dostarczonego wyposażenia, atestów wymaganych prawem itp. dotyczących dostarczonego sprzętu (w formie papierowej).
8. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania pomieszczeń po wykonaniu/ zainstalowaniu wyposażenia,
9. Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia i zabrudzenia powstałe z jego winy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca naprawi uszkodzenia i doprowadzi obiekty do stanu pierwotnego na własny koszt,
10.Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej zaleca się dokładne przeanalizowanie opisu przedmiotu zamówienia.
Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia.
11. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
12. W przypadku, gdy w materiałach przetargowych pojawią się nazwy materiałów lub towarów za wskazaniem producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Pzp, oznacza to, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał, produkt lub towar równoważy tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe i że proponowane rozwiązania gwarantują realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia. Wszelkie nazwy własne przywołane w opisie przedmiotu zamówienia służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości technicznych i estetycznych dla dostarczonych mebli.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.11.2019 | 12:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się