„Doposażenie pracowni technologii gastronomicznej oraz pracowni obsługi gości w ZSG w Łodzi w ramach projektu „Mistrzowie gastronomii””

» Opis zapytania

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga realizacji następujących zadań:
1. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń, wyposażenia – Zadanie nr 2 - „Doposażenie pracowni t. gastronomicznej „Zadanie 2 - Diety- zdrowe żywienie - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (TŻiUG) oraz Kucharz (typ projektu 1a) oraz adaptacja i wyposażenie/doposażenie pracowni technologii gastronomicznej dla zawodu Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (typ projektu 1c) w ramach projektu „Mistrzowie gastronomii”” oraz
2. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń, wyposażenia – „Zadanie 3 - Tradycyjne cukiernictwo w nowej odsłonie - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (TŻiUG) oraz Kucharz (typ projektu 1a) oraz adaptacja i wyposażenie/doposażenie pracowni obsługi gości dla zawodu Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (typ projektu 1c)”.

W ramach dostawy przewiduje się dostawę, rozmieszczenie, instalacje i uruchomienie m.in. kuchni elektrycznej, maszynek do mielenia, chłodziarko – zamrażarek, zmywarki do naczyń, stołów nierdzewnych, akcesoriów do zmywarki, pieca konwekcyjno – parowego, kuchenki mikrofalowej, podgrzewacza do talerzy, urządzenia sous vide, pakowarki próżniowej, wychładzarki szokowej, mikserów, sokowirówki – wyciskarki, wag sklepowych, robotów planetarnych, zmywarki, kostkarki, ekspresu do kawy, wózka do flambirowania, blendera, witryny chłodniczej w ilościach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

W ramach w/w zadań Zamawiający wskazuje na realizację zadania nr 2 i zadania nr 3 Projektu, dla których szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, z podziałem na zadania z uwagi na obszerny opis, zawarte są w załączniku Nr 6 do SIWZ.

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie - zgodnie z § 9 ust. 8 SIWZ dostarczyć dla wszystkich oferowanych urządzeń, sprzętu, wyposażenia opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotografie itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw / numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca na żądanie Zamawiającegi dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. Każdy opis musi być oznaczony numerem zadania – pozycji której dotyczy. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryfikację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.

Dostarczony sprzęt (komputerowy) musi spełniać następujące warunki:
a) posiadać deklaracje CE,
b) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim,
c) posiadać okres gwarancji nie krótszy niż określony dla poszczególnych urządzeń w znaczniku nr 6 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
d) oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży,

Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta - w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości.

Oznaczenie wg CPV:
39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, 39700000-9 - sprzęt gospodarstwa domowego

Zamawiający zastrzega, obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2).

UWAGA: Ilekroć w dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, z wyjątkiem części zastrzeżonej do bezpośredniego wykonania przez Wykonawcę, o ile zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2019 | 15:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.