Przebudowa i podbudowa wyrobisk wentylacyjnych poz. 550m dla potrzeb JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów.

» Opis zapytania
Wartość wadium: 200000
Warunki dopuszczenia do aukcji (pkt 17.III): 1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1
2. Potwierdzenie dokonania wpłaty wadium.
3. Dokumenty potwierdzające, że w okresie ostatnich 5 lat przed datą składania ofert Oferent wykonał roboty polegające na przebudowie wyrobisk górniczych dla zakładów górniczych węgla kamiennego na łączną kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł brutto i były one wykonane należycie
4. Zaakceptowane oświadczenia będące załącznikiem nr 3 do niniejszego formularza
5. Wymagane oświadczenia wraz z ofertą:
1. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, Specyfikacją techniczną, wzorem umowy i ich akceptacji,
2. oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
3. oświadczenie, że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego bez pisemnej zgody Zarządu JSW S.A. oraz, że nie dopuszcza się udzielania pełnomocnictwa inkasowego do ich dochodzenia,
4. oświadczenie, że Oferent nie będzie zatrudniał do wykonania zamówienia realizowanego na rzecz Zamawiającego pracowników zatrudnionych w JSW S.A.
5. oświadczenie, że Wykonawca nie będzie zlecał wykonania całości lub części przedmiotu postępowania osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.
6. oświadczenie, że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
7. oświadczenie, że Wykonawca zapewnia wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz innymi aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie realizowanego przedmiotu, zamówienia, a także przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki związane z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem zasad wynikających z tych przepisów,
8. oświadczenie, że w przypadku wytworzenia odpadów Wykonawca zobowiązuje się do ich zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z zasadami określonymi w aktualnie obowiązującej ustawie o odpadach (nie dotyczy odpadów wydobywczych oraz odpadów złomu),
9. oświadczenie, że oferowany przedmiot postępowania jest wolny od wad prawnych, fizycznych oraz praw majątkowych osób trzecich,
10. oświadczenie, że nie został wydany w okresie ostatnich 3 lat przed datą składania ofert, prawomocny wyrok sądu z którego wynika, że zamawiającemu przysługuje roszczenie odszkodowawcze ze strony oferenta,
11. oświadczenie o zgodzie na publikację wyniku postępowania zgodnie z Regulaminem.

Adnotacja do pkt. 17 (III podpunkt), informacja o wadium: null

Typ aukcji: jap
Informacja dodatkowa (aukcje dzielone): 1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1
2. Potwierdzenie dokonania wpłaty wadium.
3. Dokumenty potwierdzające, że w okresie ostatnich 5 lat przed datą składania ofert Oferent wykonał roboty polegające na przebudowie wyrobisk górniczych dla zakładów górniczych węgla kamiennego na łączną kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł brutto i były one wykonane należycie
4. Zaakceptowane oświadczenia będące załącznikiem nr 3 do niniejszego formularza
5. Wymagane oświadczenia wraz z ofertą:
1. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, Specyfikacją techniczną, wzorem umowy i ich akceptacji,
2. oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
3. oświadczenie, że należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego bez pisemnej zgody Zarządu JSW S.A. oraz, że nie dopuszcza się udzielania pełnomocnictwa inkasowego do ich dochodzenia,
4. oświadczenie, że Oferent nie będzie zatrudniał do wykonania zamówienia realizowanego na rzecz Zamawiającego pracowników zatrudnionych w JSW S.A.
5. oświadczenie, że Wykonawca nie będzie zlecał wykonania całości lub części przedmiotu postępowania osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.
6. oświadczenie, że w stosunku do Oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
7. oświadczenie, że Wykonawca zapewnia wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz innymi aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie realizowanego przedmiotu, zamówienia, a także przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki związane z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem zasad wynikających z tych przepisów,
8. oświadczenie, że w przypadku wytworzenia odpadów Wykonawca zobowiązuje się do ich zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z zasadami określonymi w aktualnie obowiązującej ustawie o odpadach (nie dotyczy odpadów wydobywczych oraz odpadów złomu),
9. oświadczenie, że oferowany przedmiot postępowania jest wolny od wad prawnych, fizycznych oraz praw majątkowych osób trzecich,
10. oświadczenie, że nie został wydany w okresie ostatnich 3 lat przed datą składania ofert, prawomocny wyrok sądu z którego wynika, że zamawiającemu przysługuje roszczenie odszkodowawcze ze strony oferenta,
11. oświadczenie o zgodzie na publikację wyniku postępowania zgodnie z Regulaminem.

Osoba zajmująca się blokadą wierzytelności: W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Oferent wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenia na wskazany adresy e-mail: blokady-wadium@jsw.pl.
Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:
Wymagane dokumenty i oświadczenia wraz z ofertą: „Regulamin określający sposób Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych” - Uchwała Zarządu JSW S.A. 270/IX/2019 z dnia 10.04.2019 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2019 | 23:59


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Przemysł wydobywczy

» Dane nabywcy

Organizator: Jastrzębska Spółka Węglowa SA


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się