ZAWÓR REG. KOŁNIERZOWY DN50 TYP Z-IF470P5 PN16 Kvs/h 40/20mm Z SIŁOWNIKIEM

» Opis zapytania

Prosimy o złożenie oferty cenowej na dostawę nw. materiałów:

ZAWÓR REG. KOŁNIERZOWY DN50 TYP Z-IF470P5 PN16 Kvs/h 40/20mm Z SIŁOWNIKIEM – 1 szt.ZAŁACZONE SĄ ZDJĘCIA


Dopuszcza się produkt równoważny. Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych wymiarach i parametrach technicznych jak produkt oryginalny. Ze względu na podłączenia elektryczne i sterownicze oraz dopasowanie do napędu zamontowanego na układzie wymagane jest dopasowanie zaworu do istniejących warunków.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę na produkt równoważny, na wezwanie Zamawiającego dołączył do oferty dokumenty potwierdzającymi parametry oferowanego produktu, i jego producenta.


KRYTERIA OGÓLNE
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
• transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy,
• gwarancja – gwarancja 12 miesięcy (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
• Kryterium oceny ofert: Wartość oferty (za wszystkie pozycje) oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
– cenę produktu,
– cenę transportu,
– cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
– inne składniki ceny /np. rabaty, upusty, koszty logistyczne itp./
• Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
• Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFx lub licytacji elektronicznej.
• W przypadku dogrywki w formie licytacji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się