Usługi formowania i podcinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie

» Opis zapytania

1. Usługi formowania i podcinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie
Zadanie Nr I – Nr 833 w m. Kraśnik
Zadanie Nr II – Nr 747, 809, 827, 828, 830, 833, 834, 835, 842
2. Zamówienie obejmuje wykonanie prac pielęgnacyjnych przy zadrzewieniu tj.:
a) zadanie Nr I – m. Kraśnik ul. Urzędowska i ul. Lubelska, km 19+025 – 26+673
formowanie koron drzew:
- ul. Urzędowska, str. prawa – 268 szt.,
- ul. Urzędowska , str. lewa – 16 szt.,
- ul. Lubelska, str. prawa – 20 szt.,
- ul. Lubelska, str. lewa – 2 szt.
wykonanie podcinki drzew:
- ul. Urzędowska, str. lewa – 361 szt.,
- ul. Lubelska, str. prawa – 44 szt.,
- ul. Lubelska, str. lewa – 85 szt.
usunięcie złamanych i zawieszonych gałęzi z drzew oraz usunięcia posuszu:
- ul. Urzędowska, str. prawa – 2 szt.,
- ul. Urzędowska , str. lewa – 45 szt.,
- ul. Lubelska, str. prawa – 14 szt.,
- ul. Lubelska, str. lewa – 18 szt.
b) zadanie Nr II – drogi wojewódzkie Nr 747, 809, 827, 828, 830, 833, 834, 835, 842
wykonanie podcinki drzew rosnących przy drogach wojewódzkich:
- Nr 834 Bełżyce – Stara Wieś – 50 szt.
- Nr 835 Lublin – Biłgoraj – 120 szt.
- Nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – 236 szt.
usunięcie złamanych i zawieszonych gałęzi z drzew oraz usunięcia posuszu
- Nr 747 Przytyki – Marynin – 2 szt.
- Nr 809 Lublin – Krasienin – 6 szt.
- Nr 827 Sadurki – Bełżyce – 36 szt.
- Nr 828 Garbów – Krasienin – 14 szt.
- Nr 830 Lublin – Nałęczów – 60 szt.
- Nr 833 Przytyki – Chodel – 8 szt.
- Nr 833 Chodel – Kraśnik – 61 szt.
- Nr 834 Bełżyce – Stara Wieś odc. Bełżyce – Niedrzwica D. – 143 szt.
3. Zamówienie polegać będzie na cięciu gałęzi w celu uformowania korony drzew, uzyskaniu odpowiedniej skrajni o wysokości 4,5 m nad drogą i 2,2 m nad ciągiem pieszym oraz usunięciu suchych, złamanych lub zawieszonych gałęzi z drzew.
4. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony.
5. Z uwagi na znaczną wysokość i rozmiar części drzew przewidzianych do pielęgnacji, Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne prace metodą alpinistyczną lub przy użyciu podnośników o dużym/ej zasięgu / wysokości.
6. Przekazanie pasa drogowego nastąpi w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
7. Prace wykończeniowe
a) zrębakowanie pozyskanych w trakcie usług gałęzi lub ich wywiezienie
b) zagospodarowanie we własnym zakresie zrębków po gałęziach lub gałęzi
c) uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.
8. Drzewa przeznaczone do formowania i podcinki zostaną wskazane przez uprawnionego pracownika Obwodu Drogowego w Bełżycach i Krzczonowie.
9. Usługi należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją techniczną, Instrukcją bezpiecznej pracy przy wykonywaniu podcinki i pielęgnacji drzew w sposób gwarantujący należytą jakość oraz zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2016 poz. 2134 z późn.zm.).
10. Za wszelkie szkody spowodowane uszkodzeniami infrastruktury naziemnej (sieć elektryczna, telefoniczna, ogrodzenia itp.) przy wykonywaniu przedmiotowych prac odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
11. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami powstałymi trakcie realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1987).
12. Wykonawca zapewnia wszystkie niezbędne materiały, środki (w tym i transportowe), sprzęt oraz osoby niezbędne do realizacji zamówienia.
13. Przygotowanie miejsca pracy, ewentualne wyłączenie prądu, zajęcia pasa drogi leży po stronie Wykonawcy i jest to Jego koszt wkalkulowany w cenę jednostkową.
14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych usług objętych umową na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu.
15.Oznakowanie usług w czasie ich prowadzenia Wykonawca zabezpiecza we Własnym zakresie.
16.Porządkowanie pasa drogowego przez Wykonawcę będzie prowadzone na bieżąco.
17. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usuwanie gałęzi i konarów, rębakowanie, wywiezienie, uprzątnięcie terenu.
18.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Ofertę można złożyć na jedno lub dwa zadania.
19. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy).
Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie usługi przy wykorzystaniu sprzętu innego niż określony w ST zaproponowane w ofercie pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w ST. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest w druku oferty przetargowej wskazać, że oferuje rozwiązania równoważne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2019 | 11:45


» Lokalizacja

ul. Antoniego Budnego 5
Bychawa 23-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie
ul. Antoniego Budnego 5
Bychawa 23-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się