Dostawa materiału zarybieniowego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Dostawa materiału zarybieniowego” do miejsca wpuszczania wskazane przez Zamawiającego w ramach realizacji zadania „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2019 r.” oraz zarybień kompensacyjnych wynikających z decyzji RDOŚ w Szczecinie w związku z budową falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia podzielonym na zadania stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, formularzem ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ i Zasadami odbioru materiału zarybieniowego - załącznik nr 2 do projektu umowy. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 1)dostawa żywego narybku certy do wody Zalewu Szczecińskiego, 2) dostawa żywego narybku letniego sandacza do wody Zalewu Szczecińskiego, 3)dostawa żywego narybku certy do wody rzeki Wisły. Wykonawca może złożyć ofertę na każde zadanie oddzielnie. Ilości, stadium narybku oraz miejsca wypuszczenia dla każdego zadania podane są w tabeli w załączniku nr 4.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Oczapowskiego 10
Olsztyn-Kortowo 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
Oczapowskiego 10
Olsztyn-Kortowo 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się