Sprzęt AGD

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Wymagania Zamawiającego – SekcjaŻywnościowa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odnośnie niniejszegopostępowania:1) Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem InternetowejPlatformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu stronyinternetowej www.platformazakupowa.pl/wspol_szczytno , to znaczy, że nie sąprzyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy. 2) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są nastronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na tewarunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. 3) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcyłącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto. 4) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30dni od zakończenia postępowania.5) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacjizamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej fakturyVAT.6) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót zaoferowanyasortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkieparametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisówprawa.7) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytaniaofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Zamawiający odeśle towarna koszt i ryzyko Wykonawcy. 8) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć sięwyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nieprzysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie. .9) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań iich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferentaoświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę nawszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ichprzestrzegania.W razie nie wyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!Termin wykonania dostawy towaru: 14 dni roboczych od daty zamówienia. Osoba dokontaktu: Izabella Krępska, i.krepska@wspol.edu.pl , tel. 600 366 364

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2019 | 10:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD
  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.