Dostawa i zabudowa sztucznego dna w szybie II JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia

» Opis zapytania
Wartość wadium: 120000
Warunki dopuszczenia do aukcji (pkt 17.III):

1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.
2. Zaakceptowane oświadczenia będące załącznikiem nr 2.
3. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.
4. Wykaz osób, które wymagają szczególnych uprawnień i kwalifikacji wraz z podaniem ich ilości.
a) Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w obowiązującej ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz obowiązujących przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do kierowania, nadzorowania i kontroli robót stanowiącymi przedmiot zamówienia,
w ilości minimum:
- 1 osoba posiadająca kwalifikacje Kierownika Działu Energomechanicznego w podziemnych zakładach górniczych,
- 1 osoba posiadająca kwalifikacje Kierownika Działu Górniczego w podziemnych zakładach górniczych,
- 1 osoba posiadająca kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych,
- 1 osoba posiadająca kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności górnicze wyciągi szybowe w podziemnych zakładach górniczych,
- 3 osoby posiadające kwalifikacje osoby dozoru ruchu w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych,
- 3 osoby posiadające kwalifikacje osoby dozoru ruchu w specjalności górnicze wyciągi szybowe w podziemnych zakładach górniczych,
- 1 osoba służby BHP posiadająca łącznie kwalifikacje:
• pracownika służby bhp (zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
• minimum dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w specjalności, której stwierdzenie kwalifikacji następuje w drodze świadectwa wydanego przez organy nadzoru górniczego.
b) Wykonawca musi dysponować ponadto osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w obowiązującej ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz obowiązujących przepisach wykonawczych do ustawy) wykonującymi czynności specjalistyczne w ruchu podziemnego zakładu górniczego do realizacji przedmiotu zamówienia, w ilości minimum:
- 6 osób posiadających kwalifikacje na stanowisko sygnalisty szybowego w podziemnych zakładach górniczych, ponadto osoby posiadające uprawnienia i kwalifikacje do realizacji zamówienia, w tym:
- 6 górników,
- 4 pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania robót szybowych tj. spełniających wymagania pkt. 3.28.2 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych
5. Wykonawca powinien przedstawić Kopie stosownych referencji (co najmniej dwóch) w zakresie wymiany zbrojenia szybu lub pomocniczego wyposażenia szybowego na kwotę minimum 1 000 000,00 zł (jedno zadanie) dla Zakładów Górniczych wystawionych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Adnotacja do pkt. 17 (III podpunkt), informacja o wadium: null

Typ aukcji: jap
Informacja dodatkowa (aukcje dzielone):

1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.
2. Zaakceptowane oświadczenia będące załącznikiem nr 2.
3. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.
4. Wykaz osób, które wymagają szczególnych uprawnień i kwalifikacji wraz z podaniem ich ilości.
a) Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w obowiązującej ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz obowiązujących przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do kierowania, nadzorowania i kontroli robót stanowiącymi przedmiot zamówienia,
w ilości minimum:
- 1 osoba posiadająca kwalifikacje Kierownika Działu Energomechanicznego w podziemnych zakładach górniczych,
- 1 osoba posiadająca kwalifikacje Kierownika Działu Górniczego w podziemnych zakładach górniczych,
- 1 osoba posiadająca kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych,
- 1 osoba posiadająca kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności górnicze wyciągi szybowe w podziemnych zakładach górniczych,
- 3 osoby posiadające kwalifikacje osoby dozoru ruchu w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych,
- 3 osoby posiadające kwalifikacje osoby dozoru ruchu w specjalności górnicze wyciągi szybowe w podziemnych zakładach górniczych,
- 1 osoba służby BHP posiadająca łącznie kwalifikacje:
• pracownika służby bhp (zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
• minimum dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w specjalności, której stwierdzenie kwalifikacji następuje w drodze świadectwa wydanego przez organy nadzoru górniczego.
b) Wykonawca musi dysponować ponadto osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w obowiązującej ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz obowiązujących przepisach wykonawczych do ustawy) wykonującymi czynności specjalistyczne w ruchu podziemnego zakładu górniczego do realizacji przedmiotu zamówienia, w ilości minimum:
- 6 osób posiadających kwalifikacje na stanowisko sygnalisty szybowego w podziemnych zakładach górniczych, ponadto osoby posiadające uprawnienia i kwalifikacje do realizacji zamówienia, w tym:
- 6 górników,
- 4 pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania robót szybowych tj. spełniających wymagania pkt. 3.28.2 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych
5. Wykonawca powinien przedstawić Kopie stosownych referencji (co najmniej dwóch) w zakresie wymiany zbrojenia szybu lub pomocniczego wyposażenia szybowego na kwotę minimum 1 000 000,00 zł (jedno zadanie) dla Zakładów Górniczych wystawionych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Osoba zajmująca się blokadą wierzytelności: W przypadku składania oświadczenia w postaci elektronicznej Oferent wysyła elektroniczną kopię podpisanego oświadczenie na wskazane adresy e-mail: blokady-wadium@jsw.pl Osobami zajmującymi się blokadą
wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel.
32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.
Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:
Wymagane dokumenty i oświadczenia wraz z ofertą: „Regulamin określający sposób Postępowania Przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych” - Uchwała Zarządu JSW S.A. 270/IX/2019 z dnia 10.04.2019 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.11.2019 | 23:59


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Przemysł wydobywczy

» Dane nabywcy

Organizator: Jastrzębska Spółka Węglowa SA


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się