Usługi frezowania pni w pasach drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Hrubieszowie. Zadanie nr 1: nr 850 Tomaszów Lubelski - Józefówka - Alojzów od km 1+660 do km 48+050 w ilości 98 szt., nr 852 Józefówka - Nowosiółki - Witków od km 1+412 do km 34+280 w ilości 32 szt., Zadanie nr 2: nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – Granica Państwa od km 25+220 do km 86+270 w ilości 137 szt.

» Opis zapytania

Dla zadania Nr 1
Zamówienie obejmuje mechaniczne frezowanie pni w pasach dróg wojewódzkich: nr 850 Tomaszów Lubelski - Józefówka - Alojzów od km 1+660 do km 48+050 w ilości 98 szt., nr 852 Józefówka - Nowosiółki - Witków od km 1+412 do km 34+280 w ilości 32 szt. administrowanych przez RDW w Hrubieszowie na głębokość min. 20 cm poniżej poziomu terenu wraz z rozplantowaniem ręcznym (w miejscu frezowanego pnia) do poziomu istniejącego terenu oraz uprzątnięcie i zagospodarowanie nadmiaru materiału z frezowania przez Wykonawcę.

Dla zadania Nr 2
Zamówienie obejmuje mechaniczne frezowanie pni w pasie drogi wojewódzkiej: nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – Granica Państwa od km 25+220 do km 86+270 w ilości 137 szt. administrowanej przez RDW w Hrubieszowie na głębokość min. 20 cm poniżej poziomu terenu wraz z rozplantowaniem ręcznym (w miejscu frezowanego pnia) do poziomu istniejącego terenu oraz uprzątnięcie i zagospodarowanie nadmiaru materiału z frezowania przez Wykonawcę.
Usługi należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, w sposób gwarantujący należytą jakość.
Wykonawca zapewnia wszystkie niezbędne materiały, środki transportowe, sprzęt oraz osoby niezbędne do realizacji zamówienia.
Wykonawca odpowiada za wykonywanie usług zgodnie z zasadami BHP i przepisami ruchu drogowego.
Szczegółowy zakres usług ujęty jest w Specyfikacji Technicznej oraz przedmiarze robót stanowiących część pomocniczą do sporządzenia oferty. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapoznał się z terenem realizacji usług i w ich okolicy.
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zamówienia.
Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialność cywilna kontraktowa oraz deliktowa za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych - wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż 50 tys. zł na jedno zdarzenie.
Kopie polis lub dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzone za zgodność z oryginałem Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu w momencie przekazania pasa drogowego i następnie na każde żądanie Zamawiającego. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane, jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy).
Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie usług przy wykorzystaniu technologii i sprzętu innego niż określone w ST, zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry i funkcjonalność będą nie gorsze niż określone w ST.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców oraz wartość części usługi.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych usług objętych umową na podstawie przekazanego przez Zamawiającego projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych usług) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości oznakowania wykonywanych usług zgodnie projektem organizacji ruchu
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt. XXI.7. SIWZ w zakresie realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Grabowiecka
Hrubieszów 22-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie
ul. Grabowiecka
Hrubieszów 22-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się