Dostawa sprzętu AGD i RTV w ramach zadania: Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa sprzętu AGD i RTV w ramach zadania: Utworzenie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim”.
2. Dostarczony sprzęt AGD i RTV powinien posiadać wymagane w treści załącznika nr 9 do SWIZ oraz przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
3. Dostarczony sprzęt AGD i RTV musi być fabrycznie nowy i wolny od wad, wyprodukowany najpóźniej w roku poprzedzającym rok dostawy.
4. Dostawa sprzętu AGD i RTV nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy do Klubu Dziecięcego w Kosowie Lackim a następnie dostarczony sprzęt AGD i RTV musi zostać kosztem i staraniem Wykonawcy wniesiony do pomieszczeń wskazanych jako miejsce dostawy, odpowiednio rozmieszczony, podłączony oraz uruchomiony zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.
5. Dostarczony asortyment winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie produktów w czasie transportu do ostatecznego miejsca dostawy (pomieszczenia). Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów do momentu ich wydania Zamawiającemu odpowiednio zmontowanych i rozmieszczonych ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość braku odbioru/zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu ofertowym. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub,
− nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ i załącznikach lub,
− dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7. Dostawy należy prowadzić w sposób nie zakłócający działalności szkoły i przedszkola (wspólny budynek z klubem dziecięcym, klub dziecięcy posiada niezależne wejście) oraz ustalony z zamawiającym. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
8. Wraz z dostarczonym asortyment Wykonawca przedłoży Zamawiającemu instrukcję producenta w języku polskim.
9. Koszt dostawy, podłączenia oraz uruchomienia sprzętu AGD i RTV należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanego asortymentu i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.
10. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy konkretnych producentów lub nazwy własne technologii, to należy je traktować jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości.
We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub asortyment o nie niższych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są nie niższe niż te opisane w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.
Warunki równoważności rozwiązań:
a) Nie mniejszy zakres zastosowań,
b) Nie mniejsza funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez rozwiązanie,
c) Sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym,
d) Nie gorsze parametry techniczne dotyczących trwałości, wydajności, bezpieczeństwa eksploatacji.
e) Nie gorszy poziom wsparcia technicznego oferowanego przez producenta rozwiązania równoważnego.
11. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: Oferowany przez Wykonawcę sprzęt może mieć lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe od określonych w SIWZ i załącznikach.
12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazano w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ gdzie wskazano również szczegółowe wymagania dotyczące wymagań jakie powinny spełniać poszczególne elementy dostaw.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.