Chłodziarka farmaceutyczna RLDF1019

» Opis zapytania

Nazwa: chłodziarka farmaceutyczna RLDF1019
Opis: Specyfikacja:
- kontroler IntelliCold
- wyświetlacz temperatury z dokładnością 0,1C
- min i max temperatura osiągana w krótkim czasie
- alarm wysokiej i niskiej jakości temperatury
- alarm drzwi otwartych
- alarm braku zasilania
- zamek z dwoma kluczami
- niskie zużycie energii
- pojemność-340 l
- wymiary zewnętrzne (mm) H x W x D - 1510x300x700mm
- automatyczne rozmrażanie tak
- półki- 6
- alarm tak
- zakres temp.- od 2 C do 8 C
- temp. nominalna - plus 5 C
- zamek - tak ręczny
- typ drzwi- pełne
- waga netto- 79
- karta SD - opcja

Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni od daty otrzymania faktury, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Realizacja zamówienia (14 dni robocze od daty otrzymania zamówienia)

Opis i specyfikacja:

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OFERENTÓWPRZYSTĘPUJĄCYCH DO POSTĘPOWAŃ WYSTAWIONYCH PRZEZ KOMENDĘ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W GDAŃSKU
1) Postępowania realizowane przezZamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowejodbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowejwww.platformazakupowa.pl/, to znaczy, że nie są przyjmowane ofertyzakupowe składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.
2) Postępowania wystawiane naInternetowej Platformie Zakupowej są postępowaniami, które dotyczązapytania ofertowego, co nie jest jednoznaczne z dokonaniem zakupu.Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówieniapublicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych imożliwa jest zmiana lub unieważnienie zapytania bez podaniaprzyczyny.
3) Składanie ofert poprzez platformęzakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania wwyborze ofert.
4) Pełna specyfikacja zamówienia orazewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, adostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki ijest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
5)Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie kosztywykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa sięw oparciu o ceny brutto.
6) Oferent jest związany złożonąprzez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończeniapostępowania.
7) Wybór oferty Zamawiający dokonapisemnie poprzez złożenie Zamówienia w formie elektronicznej (zapomocą faksu lub pocztą e-mail), a Wykonawca jest zobligowany dopotwierdzenia otrzymania niniejszego Zamówienia.
8) Termin płatności na rzeczWykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia orazotrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej fakturyVAT.
9) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw irobót, zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały sąfabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przezZamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.
10)Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytaniaofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą –Wykonawca bezzwłocznie odbierze towar niezgodny z zamówieniem odZamawiającego,bądź Zamawiający odeśle towar na koszt iryzyko Wykonawcy.
11) Zamawiający zastrzega, żeprzeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyboremWykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nieprzysługujew stosunku do Zamawiającego żadneroszczenie.
12) Zamawiający, w ramachposiadanych środków finansowych, dopuszcza możliwośćograniczenia lub zwiększenia ilości zamawianego asortymentu.
13) Niezrealizowanie zamówienia wterminie wskazanym w zapytaniu uprawnia Zamawiającego do odstąpieniaod zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów finansowych iroszczeń ze strony Wykonawcy.
14) Warunkiem złożenia oferty jestzapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja.Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferentaoświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyrażazgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a takżezobowiązuje się do ich przestrzegania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.10.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się