Wycinka i nasadzenie drzew i krzewów na terenie administrowanym przez 33. BLTr.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wycince 267 sztuk drzew, 2159,3 m2 krzewów oraz nasadzenia 15 sztuk żywotnika zachodniego, 9 sztuk wiśni japońskiej oraz 87 sztuk klonów szczepionych, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
a) wycinkę drzew należy przeprowadzić w taki sposób, aby chronić elementy występujące w pobliżu usuwanych drzew np. ogrodzenie, budynki i budowle. W razie konieczności należy wykonać ścinkę sekcyjną z ukierunkowaniem upadku obcinanych gałęzi, konarów lub części pnia lub z opuszczaniem tych elementów na linach;
b) wycinkę drzew należy wykonać w taki sposób, aby nie uszkadzać drzew przewidzianych do zachowania;
c) w razie uszkodzenia mienia należącego do jednostki, podczas prowadzenia wycinki drzew Wykonawca poniesie wszelkie koszty naprawy;
d) po wycince należy sfrezować 147 sztuk pni drzew. Ponadto usunąć 120 sztuk karpin wraz z zagospodarowaniem i wyrównaniem terenu;
e) Wykonawca przewiezie dłużyce z miejsca wycinki na miejsce składowania drewna – odległość do 7 km, oraz ułoży drewno w stosy;
f) wywiezienie z terenu jednostki we własnym zakresie i na własny koszt gałęzi, usuniętych krzewów i korzeni drzew;
g) wykonanie usługi musi nastąpić z udziałem osoby posiadającej uprawnienia brakarskie, która sporządzi obmiar drewna z wycinki;
h) Wykonawca musi zakupić 15 sztuk żywotnika zachodniego, 9 sztuk wiśni japońskiej
i 87 sztuk klonu szczepionego oraz inne niezbędne materiały ( m.in. ziemia, paliki, siatka osłonowa, słupki, drut). Żywotniki zachodnie oraz wiśnie japońskie należy posadzić w Jednostce Wojskowej w Jarocinie, natomiast klony szczepione
w Jednostce Wojskowej w Powidzu;
i) sadzenie powinno obejmować takie czynności, jak m.in.: wykonanie prac przygotowawczych do sadzenia drzew, w tym m.in. wykopanie dołów pod drzewa, sadzenie drzew wraz z osadzeniem po 3 szt. palików przy każdym drzewie liściastym, zaprawienie dołów ziemią, wykonanie misek i podlanie drzew, osłonięcie nasadzonych drzew liściastych siatką (wokół palików), rozplantowanie pozostałej ziemi;
j) prowadzenie prac pielęgnacyjnych (w tym m. in. nawożenie, odchwaszczanie, okoszenie, wymiana drzew nasadzonych, które się nie przyjmą) w okresie 36 miesięcy;
k) z wykonania czynności objętych zamówieniem - należy sporządzić protokół w 2 egz. (oryginały), oddzielnie dla każdego z kompleksu,
l) Wykonawca w przygotowanym własnym „Formularzu cenowym” powinien uwzględnić
i zastosować wielkości obowiązującego podatku VAT, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług;
m) usługę należy realizować w dni robocze w godzinach od 8:00 do godziny 15:00;
4. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu jej odbycia z Zamawiającym.
5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a) ustawy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040,1043,1495),
który zostaną powierzone takie czynności jak: wycinka drzew i krzewów, nasadzenia drzew, frezowanie i karczowanie pni drzew, wyrównanie i uprzątnięcie terenu oraz przewiezienie i ułożenie dłużyc.
Natomiast w sytuacji, gdy niniejszą usługę będzie realizował właściciel firmy, powyższe uregulowane nie ma zastosowania. Zamawiający nie określa wymiaru etatu. Regulacje odnoszące się do wymogu zatrudnienia osób w oparciu umów o pracę zostały również określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
6. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 77210000-5, 77200000-2.
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Powidz-Osiedle 6
Powidz 62-430
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

33 Baza Lotnictwa Transportowego
Powidz-Osiedle 6
Powidz 62-430
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się