„Oceny stanu technicznego budowli i oceny 5 – letnie; przepustów, zastawek, jazów – teren ZZ Poznań”

» Opis zapytania

Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych (budowle piętrzące- jazy, zastawki; przepusty z piętrzeniem) zgodnie z art. 62.1.2) (okresowa kontrola pięcioletnia) obejmującej swoim zakresem sprawdzenie stanu technicznego wynikające z art. 62.1.1) (kontrola okresowa roczna) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
Po kontroli obiektu w terenie należy sporządzić protokół z kontroli wg. załączonego wzoru (zał. nr 1 – należy dostosować do kontrolowanego obiektu). W protokole należy opisać stan techniczny obiektu budowlanego (wg skali: nieodpowiedni, dostateczny, dobry, brak oceny) i jego przydatności do dalszego użytkowania, należy odnieść się do estetyki obiektu i jego otoczenia (utrzymanie obiektu). Określić stan bezpieczeństwa wg skali: nie zagraża, może zagrażać (należy opisać sytuację w której obiekt może zagrażać bezpieczeństwu), zagraża.
I. Zakres kontroli okresowych 5-letnich
1. Kontrola budowli piętrzących (jazy, zastawki, przepusty z piętrzeniem) winna obejmować:
a) stan techniczny konstrukcji betonowej budowli (w oparciu o badania wykonane metodą nieniszczącą) oraz oceny wzrokowej (zmiany stanu powierzchni betonu, ewentualne przecieki i odkształcenia budowli), w przypadku, gdy konstrukcja żelbetowa budowli pokryta jest warstwą naprawczą, w miejscu wykonywania odbić młotkiem Schmidta należy zdjąć najmniejszą możliwą powierzchnię warstwy naprawczej i po wykonaniu badania uzupełnić ją środkiem o zbliżonych parametrach w taki sposób, aby nie doprowadzić do łuszczenia się warstwy w przyszłości (po wykonaniu uzupełnienia warstwy należy udokumentować tą czynność zdjęciami)
b) stan umocnień skarp i dna na ponurze i poszurze,
c) stan zużycia elementów betonowych budowli,
d) stan techniczny oraz działanie zamknięć i mechanizmów wyciągowych (przeprowadzić próby ruchowe), konserwacja (smarowanie powierzchni współpracujących mechanizmów oraz zabezpieczenie antykorozyjne), kontrola uszczelnień na zamknięciach i obudowach,
e) stwierdzenie zamontowania urządzeń pomiarowych wysokości piętrzenia,
f) sprawdzenie stanu technicznego szandorów remontowych (bądź stwierdzenie ich braku),
oraz wszystkie inne czynności umożliwiające określenie stanu budowli zgodnie z wymogami w zakresie kontroli zawartymi w ustawie Prawo Budowlane.
II. Zamawiający dzieli zamówienie na części:
Część I. Budowle piętrzące
NW GNIEZNO
7.
zastawka
0,86
Struga Dębowiecka
0+598
wielkopolskie
gnieźnieński
Gniezno
IV
8.
zastawka
0,99
Struga Dębowiecka
1+982
wielkopolskie
gnieźnieński
Gniezno
IV
9.
Przepust z piętrzeniem
1,30
Struga Dębowiecka
2+755
wielkopolskie
gnieźnieński
Gniezno
IV
10.
Przepust z piętrzeniem
1,33
Struga Dębowiecka
4+065
wielkopolskie
gnieźnieński
Gniezno
IV
11.
Przepust z piętrzeniem
1,08
Struga Dębowiecka
4+672
wielkopolskie
gnieźnieński
Gniezno
IV
Część II. Budowle piętrzące
NW KOŚCIAN
12.
jaz
0,86
Kanał Przerzutowy
1+150
wielkopolskie
leszczyński
Osieczna
IV
13.
jaz
0,86
Kanał Przerzutowy
8+026
wielkopolskie
leszczyński
Osieczna
IV
Część III. Budowle piętrzące
NW KOŚCIAN
14.
Przepust z piętrzeniem
0,95
Doprowadzalnik Kurza Góra
0+914
wielkopolskie
kościański
Kościan
IV
15.
Przepust z piętrzeniem
0,85
Doprowadzalnik Kurza Góra
2+308
wielkopolskie
kościański
Kościan
IV
16.
Przepust z piętrzeniem
0,85
Doprowadzalnik Kurza Góra
3+110
wielkopolskie
kościański
Kościan
IV
Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: ROZ/83/2019
26
Część IV. Budowle piętrzące
NW POZNAŃ
32.
Przepust z piętrzeniem
1,20
Michałówka
2+310
wielkopolskie
poznański
Poznań
IV
33.
Przepust z piętrzeniem
1,15
Michałówka
4+180
wielkopolskie
poznański
Poznań
IV
34.
Przepust z piętrzeniem
1,10
Michałówka
5+168
wielkopolskie
poznański
Poznań
IV
35.
Przepust z piętrzeniem
1,00
Michałówka
5+688
wielkopolskie
poznański
Swarzędz
IV
36.
Przepust z piętrzeniem
1,10
Michałówka
6+192
wielkopolskie
poznański
Swarzędz
IV
37.
Przepust z piętrzeniem
130
Michałówka
7+231
wielkopolskie
poznański
Swarzędz
IV
38.
Przepust z piętrzeniem
1,20
Michałówka
8+113
wielkopolskie
poznański
Swarzędz
IV
III. Oferta powinna zawierać:
Kalkulację składników kosztów opracowania w rozbiciu na obiekty zestawione w załączniku. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części lub na całość.
IV. Termin zakończenia przedmiotu zamówienia: 6.12.2019 r.
V. Ilość egzemplarzy dokumentacji: Protokoły kontroli okresowych należy wykonać w 2 egz. i załączyć do nich dokumentację zdjęciową obiektów, oraz wyniki badań nieinwazyjnych betonów konstrukcji budowli oraz pomiarów. Każde zadanie należy udokumentować na płycie CD (skany podpisanych protokołów z załącznikami) – 2 szt. płyt CD na każdy obiekt. Nr protokołu należy nadać zgodnie z numeracją dla protokołów wyspecyfikowaną w wykazie budowli do kontroli, kol. 13.
VI. Do protokołów z kontroli należy dołączyć również kopię uprawnień budowlanych oraz aktualny wydruk zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2019 | 11:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się