Powrót

„Zakup koszy ulicznych”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wolnostojących koszy ulicznych wraz z ich transportem, rozładunkiem oraz złożeniem na koszt i ryzyko Wykonawcy, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia 18E.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie (2) Części:

2.1. Część 1 zamówienia: „Zakup koszy ulicznych – zadanie 1”
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 sztuk wolnostojących koszy ulicznych wraz z ich transportem, rozładunkiem oraz złożeniem na koszt i ryzyko Wykonawcy, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia 18E.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dodatku nr 3a do SIWZ.
3. Na kosze uliczne będące przedmiotem zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie na warunkach określonych we wzorze umowy (Dodatek nr 4 do SIWZ).
5. Jeżeli Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w pkt 2) powyżej wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.
W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów, czy też wskazanie źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, źródło dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem „parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.
Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty", aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
Materiały, urządzenia proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy lub usługi spełniają wymagania Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia w postaci np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych.
W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów
i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Jeżeli w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia do niektórych materiałów/urządzeń/produktów itp. zostały wskazane normy PN (bez przeniesienia na europejski odnośnik normy), które charakteryzują dany materiał/urządzenie/produkt, Zamawiający na podstawie zapisów art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie norm równoważnych, tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane. Użycie w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia danej normy PN ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego materiału/urządzenia/produktu.
6. Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej.
7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
9. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 7) Pzp.


2.2. Część 2 zamówienia: „Zakup koszy ulicznych – zadanie 2”

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 sztuk wolnostojących koszy ulicznych wraz z ich transportem, rozładunkiem oraz złożeniem na koszt i ryzyko Wykonawcy, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia 18E.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dodatku nr 3b do SIWZ.
3. Na kosze uliczne będące przedmiotem zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie na warunkach określonych we wzorze umowy (Dodatek nr 4 do SIWZ).

5. Jeżeli Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w pkt 2) powyżej wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.
W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów, czy też wskazanie źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, źródło dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem „parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.
Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty", aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
Materiały, urządzenia proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy lub usługi spełniają wymagania Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia w postaci np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych.
W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów
i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Jeżeli w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia do niektórych materiałów/urządzeń/produktów itp. zostały wskazane normy PN (bez przeniesienia na europejski odnośnik normy), które charakteryzują dany materiał/urządzenie/produkt, Zamawiający na podstawie zapisów art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie norm równoważnych, tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane. Użycie w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia danej normy PN ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego materiału/urządzenia/produktu.
6. Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej.
7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
9. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 7) Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.10.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Jana Pawła II 10
Siemianowice Śląskie 41-100
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Opakowania przemysłowe

» Dane nabywcy

Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 10
Siemianowice Śląskie 41-100
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się