"Wycinka drzew przy drodze krajowej nr 62”, odcinek Włocławek – Płock – Zarząd Zlewni we Włocławku

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia publicznego pn. „Wycinka drzew przy drodze krajowej nr 62”, odcinek Włocławek – Płock – Zarząd Zlewni we Włocławku, jest wycięcie 101 szt. drzew o gatunku topola wymienionych w decyzji Wójta Gminy Nowy Duninów zezwalającej na wycinkę, która stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Drzewa rosną na nieruchomościach o nr ewid. 103, 104, 105 w m. Stary Duninów , 4/5, 16, 35 w m. Wola Brwileńska, działkach przylegających do pasa drogi krajowej nr 62. Ścięte drzewa należy pociąć, przetransportować i złożyć na terenie wskazany przez Zamawiającego – Pompownia Brwilno.
Z uwagi na fakt iż prace będą ingerowały w pas drogowy. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu zamówienia przed przystąpieniem do prac uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego w formie decyzji, oraz opracowania i przedstawienia projektu organizacji ruchu, zgodnego z projektem zabezpieczenia prac.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (decyzja , przedmiar oraz dokumentacja zdjęciowa).

3.2. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

3.3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) tj. czynności związanych z wycinką drzew w ramach zadania pn. „Wycinka drzew przy drodze krajowej nr 62”, odcinek Włocławek – Płock – Zarząd Zlewni we Włocławku.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Zarzecze 13 B
Warszawa 03-194
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13 B
Warszawa 03-194
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się