Świadczenie usług przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeprowadzenia maksymalnie 17 (siedemnastu) kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby zleconych do wykonania kontroli, a rozliczenie między Stronami będzie dokonywane na podstawie liczby rzeczywiście przeprowadzonych kontroli.
3. Szczegółowy opis, zakres oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku Nr 7 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
4. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienia, gdyż wykonywanie czynności objętych zamówieniem nie polega na wykonywaniu ich w sposób określony w art. 22 Kodeksu Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się