Wymiana stolarki okiennej ( 3 sztuki ) w budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy Al. Wojska Polskiego 16 w Strzegomiu.

» Opis zapytania

Nazwa: Oferta cenowa
Opis: Wymiana okien
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki umowy (Akceptacja warunków umowy, proszę potwierdzić)
Klauzula informacyjna RODO (proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego16, 58 – 150 Strzegom, działając w oparciu o zapisy regulaminu dotyczącegoudzielenia zamówień o wartości do 30 000 Euro, zwraca się z zapytaniemofertowym na wymianę stolarki okiennej ( 3 sztuki ) w budynkuZespołu Szkół Specjalnych. (CPV44.22.1100-6 – okna)

II. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Zakres zamówienia dotyczywymiany stolarki okiennej ( 3 sztuki ) w budynku Zespołu Szkół Specjalnych przyAl. Wojska Polskiego 16 w Strzegomiu.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
a) zabezpieczenie miejscprowadzenia prac przez wykonywaniem pracpolegających na wymianie stolarki okiennej,

b) demontaż istniejącej stolarkiokiennej,

c) przygotowanie miejsc osadzenianowej stolarki okiennej,

d) montaż nowej stolarki okiennej o parametrachokreślonych w załączniku do niniejszego zapytania,

e) uzupełnienie tynków szpaletówokiennych wraz z ich malowaniem,
f) wymiana parapetów wewnętrznychna wykonane z PCV.

g) sprzątanie miejsc po wykonaniuprac,

3. Przed wykonaniem wyceny należywykonać wizję lokalną na terenie obiektu oraz uwzględnić wszystkie wnioskipodczas wyceny niezbędnych prac.

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacjizamówienia: do sześciu tygodni oddnia podpisania umowy.

IV INFORMACJE OSPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZPOZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacjeZamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać:

- za pośrednictwem platformy zakupowej,

- pisemnie na adres: Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu, Al.Wojska Polskiego 16, 58-150 Strzegom

- drogą elektroniczną: e-mail: zss.strzegom@gmail.com

V OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGOUPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się zWykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania oraz w sprawachmerytorycznych jest Pani Małgorzata Zaremba – Dyrektor Zespołu SzkółSpecjalnych w Strzegomiu, tel. 697 455 5072. Wykonawca może się zwrócić pisemnie doZamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia:Kontakt zZamawiającym:- za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica- pisemnie na adres: Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu, Al.Wojska Polskiego 16, 58-150 Strzegom - drogą elektroniczną: e-mail: zss.strzegom@gmail.com

VI WymaganiaZamawiającego oraz dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć napotwierdzenie spełniania wymagań, jeżeli nie składa oferty przez platformę zakupową:

1. Wypełniony formularz cenowo – ofertowy (załącznik nr 1), zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wysokośćstawki podatku VAT obowiązującej dla przedmiotowego zadania. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane zwykonaniem przedmiotu zamówienia.

VII MIEJSCESKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z pkt VI niniejszegozapytania należy złożyć:

- za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica, lub

- w formie pisemnej w siedzibieZamawiającego - Zespół Szkół Specjalnych w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 16, 58-150 Strzegom lub
- przesłać na adres: Zespół Szkół Specjalnychw Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 16, 58-150Strzegom lub
- przesłać drogą e-mail-ową na adres: zss.strzegom@gmail.com

Termin składania ofert ustala się do dnia 25 października 2019r. do godziny 10.00

VIII OPISSPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca podaje cenę ryczałtową na całość zamówienia. Cena musi uwzględniaćwszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkiekoszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej zobowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Wartość cenową należy podać w złotychpolskich cyfrą oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cena powinna zawierać wszelkie kosztyzwiązane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszystkie rozliczenia pomiędzyZamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

IX INFORMACJEDODATKOWE

1. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływemterminu składnia oferty cenowej.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określającanajniższą cenę za wykonanie dokumentacji objętej niniejszym zapytaniemofertowym.

5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców,którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej ofertycenowej.

6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniuzawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związaniaofertą.

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się odzawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośródzłożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

8. Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanieofertowe bez rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę,jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi objętej zapytaniem.

Załączniki:

1. oferta cenowa - wzór,

2. projekt umowy,

3. przedmiarprac,

4. szkic stolarkiokiennej

5. Informacja oprzetwarzaniu danych osobowych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Świdnicy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.