Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi. Numer referencyjny: WIW Adm.zpz.272.1.4.2019

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części i jest szczegółowo opisany w załącznikach 1-4 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części lub na wybraną część. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm.). W ramach umowy Wykonawca, zobowiązany jest do spełnienia na rzecz Zamawiającego następujących świadczeń: 1) dostarczenia urządzeń laboratoryjnych własnym transportem i na własny koszt. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w transporcie przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy. Przeniesienie własności przedmiotu umowy na Zamawiającego nastąpi z chwilą podpisania przez Strony protokołu
odbioru stwierdzającego kompletność, poprawność i zgodność dostawy wraz z instalacją, z zamówieniem, nie zawierającego żadnych uwag w zakresie realizacji zamówienia. Do tego momentu Wykonawca odpowiada za przedmiot umowy; 2) rozładunku i wniesienia urządzeń laboratoryjnych do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz instalacji i uruchomienia wszystkich urządzeń objętych umową we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach; 3) montażu, instalacji i uruchomienia (z uwzględnieniem wszystkich wymagań SIWZ) urządzeń laboratoryjnych w docelowym miejscu jego użytkowania; 4) dokonania sprawdzenia poprawności funkcjonowania dostarczonego i zainstalowanego sprzętu laboratoryjnego w obecności osób upoważnionych przez Zamawiającego; 5) szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń laboratoryjnych; 6) zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości na warunkach określonych w umowie. 2. Wraz z dostawą urządzeń laboratoryjnych, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu, sporządzone w języku polskim, odrębne dla każdego urządzenia dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi i konserwacji urządzeń oraz wszelkie inne dokumenty (np. atesty, certyfikaty), pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z nich zgodnie z prawem oraz zgodnie z ich technicznym i gospodarczym przeznaczeniem. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień na urządzenia laboratoryjne w ilościach uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb, co nie stanowi odstąpienia od umowy nawet w części i nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym odszkodowawczych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się