Świadczenie usługi bieżącej konserwacji oraz usuwania wszelkich usterek w funkcjonowaniu elementów systemu pomiaru potoków pasażerskich w autobusach komunikacji miejskiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bieżącej konserwacji oraz usuwania wszelkich usterek w funkcjonowaniu elementów systemu pomiaru potoków pasażerskich
w autobusach komunikacji miejskiej.
2. Zakres prac objęty wynagrodzeniem ryczałtowym obejmuje:
1) Standardowe, kompleksowe przeglądy poprawności funkcjonowania systemu pomiaru potoków pasażerskich zainstalowanych w autobusach Białostockiej Komunikacji Miejskiej (zwany również systemem bramek liczących) dokonywane 2 razy w roku, w miesiącu październiku oraz maju.
2) Ciągłe utrzymanie sprawności wszystkich urządzeń systemu zliczania pasażerów zamontowanych w pojazdach:
a) oczyszczanie, regulowanie i kalibrowanie sensorów wg dokumentacji producenta urządzenia (Dilax lub Irma), dokumentacja urządzeń dostarczona zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy,
b) monitorowanie poprawności łączności i wymiany danych pomiędzy sensorami zainstalowanymi nad drzwiami, analizatorem danych i sterownikiem informacji liniowej (KPP2 lub AsteriX) gromadzącym i przypisującym zarejestrowane pomiary do wybranej w danym momencie trasy. W zależności od zastosowanych
w pojeździe urządzeń danego producenta funkcja analizatora danych i sensorów może być zintegrowana w jednym urządzeniu,
c) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem lokalnej transmisji danych pomiędzy sterownikami informacji liniowej (KPP2 lub AsteriX) zainstalowanymi w pojazdach wyposażonych w bramki liczące a stacjami bazowymi (tzw. DAS Data Access Server). W zależności od typu i modelu pojazdu, transmisja danych oparta jest o przesyłanie danych za pośrednictwem następujących mediów: radiomodem, WiFi.
3) Monitorowanie poprawności działania systemu, a w szczególności:
a) sprawdzenie ustawień w autobusowych sterownikach informacji liniowej rejestrujących dane z bramek. W chwili obecnej dane z bramek w zależności od typu pojazdu i daty instalacji rejestrowane są przez sterowniki KPP2 i AsteriX,
b) sprawdzanie błędów pomiarowych na podstawie danych zarejestrowanych w oprogramowaniu Pixel Data Analizator. W momencie wykrycia błędu pomiarowego powyżej 10% powinno nastąpić czyszczenie i kalibracja sensorów,
c) sprawdzenie poprawności sygnału otwarcia poszczególnych drzwi. Sytuacja wykrycia braku sygnału otwarcia drzwi w sterowniku informacji liniowej powinna być przez Wykonawcę zanalizowana i usunięta,
d) sprawdzenie poprawności sygnału GPS docierającego do sterownika informacji liniowej. Sytuacja wykrycia braku sygnału GPS w sterowniku informacji liniowej powinna być przez Wykonawcę zanalizowana i usunięta,
e) sprawdzenie obecności klucza sprzętowego w sterowniku informacji liniowej pozwalającego na rejestrowanie danych z bramek,
f) sprawdzanie spójności i integralności danych przetwarzanych przez analizator a następnie gromadzonych w pamięci sterownika informacji liniowej. Dane po automatycznym przesłaniu na terenie zajezdni na stację bazową (DAS) są następnie agregowane przez serwer Zamawiającego, gdzie następuje ich dekompilacja i zapisanie do baz programów: Pixel Reports i PDA (Pixel Data Analizator). Integralność rejestrowanych pomiarów na żadnym etapie transmisji danych pomiędzy pojazdami a serwerem Zamawiającego nie może być naruszona, a same zgromadzone na serwerze wyniki powinny być możliwe do dekompilacji
i otworzenia wg obecnych mechanizmów – warunek kompatybilności wstecznej.
4) Opis błędów w systemie pomiaru potoków pasażerskich z podziałem na awarie krytyczną, niekrytyczną oraz usterkę zawiera Zał. nr 8 do SIWZ/Zał. nr 4
do umowy.


3.Elementy podlegające naprawie, zlecane każdorazowo protokołem konieczności:
a) analizator rejestrujący dane z sensorów (w zależności od zastosowanych w pojeździe urządzeń danego producenta funkcja analizatora danych i sensorów może być zintegrowana w jednym urządzeniu),
b) sterownik informacji liniowej (w zależności od pojazdu KPP2 lub AsteriX) gromadzący dane przesyłane z analizatora, przypisujące je do wybranej trasy i zapewniający transmisję danych za pośrednictwem medium transmisyjnego
na stację bazową (DAS),
c) sensory zainstalowane nad każdymi drzwiami,
d) modem nadawczo-odbiorczy (z zależności od pojazdu wykorzystywana jest transmisja radiowa lub WiFi),
e) stacja bazowa (DAS).
3. Zamawiający zabezpiecza, na okres obowiązywania umowy, kwotę brutto
w wysokości 72.930,00 zł przeznaczoną na zakup części zamiennych i podzespołów -niezbędnych przy usuwaniu wszelkich awarii i usterek.
4. Wykonawca, w ramach kwoty wskazanej w pkt.3 zakupi niezbędne części celem usunięcia usterki w systemie zliczania potoków pasażerskich. Urządzenie bądź element podzespołu, który zostanie wymieniony na nowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym oraz dokumentacją fotograficzną wykonaną przed demontażem danego elementu.
5. Koszt części zamiennych i podzespołów, niezbędnych przy usunięciu usterek, będzie ponosił Zamawiający, na podstawie zatwierdzonego przez Zleceniodawcę kosztorysu oraz faktur przedstawionych przez Wykonawcę - wykaz akceptowalnych cen netto poszczególnych części zamiennych do systemu nadawczo-odbiorczego, systemu bramek liczących zawiera Zał. nr 7 do SIWZ/Zął. nr 3 do umowy.
10. W przypadku, gdy koszt elementów zamiennych, dotyczący jednego pojazdu, przekracza kwotę 8 tys. zł. netto Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego, celem zatwierdzenia kosztów i po uzyskaniu zgody przystąpi do naprawy.
11. Szczegółowy opis elementów systemu i zasadę działania zawiera Zał. nr 5 do SIWZ/ Zał. 1 do umowy.
12. Zamówieniem objętych jest 211 sztuk autobusów wyposażonych w moduł nadawczo-odbiorczy, w tym 173 autobusy wyposażone w system bramek liczących - wykaz autobusów wyposażonych w podzespoły objęte naprawą stanowi Zał. nr 6 do SIWZ/ Zał. nr 2 do umowy.
13. W okresie obowiązywania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian liczby autobusów wyposażonych w bramki liczące podlegających naprawie do 10% bez zmiany wynagrodzenia w ramach przedmiotowej umowy.
14. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zapewnia dyspozycyjność pracowników oraz stały kontakt z Zamawiającym, celem przekazywania informacji dotyczących błędnie działającego systemu pocztą elektroniczną, tradycyjną bądź faksem.
15.Wykonawca ma obwiązek informowania Zamawiającego o przyczynach błędnie działającego systemu bramek liczących dla poszczególnych autobusów oraz sposobie
ich usunięcia.

16. Na potrzeby zapisów zawartych w SIWZ ustala się następujące definicje użytych pojęć:
1) AWARIA KRYTYCZNA – awaria, która uniemożliwia Zamawiającemu uzyskanie informacji z systemu bramek liczących dla minimum wszystkich pojazdów wyposażonych w system w jednej spółce. Czas usunięcia awarii krytycznej
nie może przekroczyć 72 godzin, skrócenie czasu będzie oceniane zgodnie
z Rozdz. XIX SIWZ.
2) AWARIA NIEKRYTYCZNA – awaria, która uniemożliwia Zamawiającemu dokonania analizy danych z potoków pasażerskich dla pojedynczych pojazdów wyposażonych w system. Przyczyną opisanego stanu rzeczy może być niedziałająca transmisja danych lub też same informacje uzyskane z systemu bramek liczących
dla danego autobusu są niemiarodajne i niskiej jakości (tj. dane są niekompletne, występuje duża liczba błędów pomiarowych bądź błędów o statusie „b.d.”). Czas usunięcia awarii niekrytycznej nie może przekroczyć 168 godzin, skrócenie czasu oceniane zgodnie z Rozdz. XIX SIWZ.
3) USTERKA – zdarzenie w którym część danych uzyskanych z systemu bramek liczących dla danego autobusu jest niemiarodajna lub niskiej jakości, natomiast pozostałe dane są prawidłowe i Zamawiający może wykorzystać je do analizy potoków pasażerskich dla pojedynczych pojazdów w system. Czas usunięcia usterki nie może przekroczyć 240 godzin, skrócenie czasu oceniane zgodnie z Rozdz. XIX SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.10.2019 | 08:45


» Lokalizacja

Słonimska 1
Białystok 15-950
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miasto Białystok
Słonimska 1
Białystok 15-950
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się