Dostawa aparatury badawczej do wykonywania pomiarów diagnostycznych obiektów budowlanych

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej do wykonywania pomiarów diagnostycznych obiektów budowlanych w zakresie określonym w SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje jego dostawę we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Koszty transportu ponosi Wykonawca.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad prawnych i fizycznych.
Przedmiot zamówienia opisuje następujący kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38520000-6
3. Na aparaturę badawczą do wykonywania pomiarów diagnostycznych obiektów budowlanych składają się:
1) Fazowy skaner laserowy 3D
2) Kamera termalna
3) Tablet do sterowania urządzeniem
4) Zestaw sygnałów / targets
5) Trójnożny statyw do skanera
System pomiarowy ma zapewniać pozyskanie chmury punktów mierzonego obiektu w postaci współrzędnych przestrzennych (x,y,z) oraz informacji o radiometryczności wiązki lasera (intensity) i temperatury obiektu w punkcie pomiarowym.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w formularzu cenowym tj. załączniku nr 2 do SIWZ.
Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę w formularzu cenowym informacji umożliwiających zamawiającemu identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia: producent, typ/model urządzenia.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 12 miesięcy (licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę).
5. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym tzn. o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszej niż w opisie przedmiotu określonym w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.10.2019 | 11:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się