USŁUGI PRZEŁADUNKU, ZAŁADUNKU, ROZŁADUNKU SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO ORAZ WYPOSAŻENIA BIUROWEGO W LATACH 2020 - 2021

» Opis zapytania

1. Główny przedmiot zamówienia:
CPV – 63110000–3 (usługi przeładunku towarów)
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na przenoszeniu, załadunku, rozładunku sprzętu (w tym szaf stalowych na akta), mebli i sprzętu wielkogabarytowego oraz wyposażenia biurowego w postaci sprzętu o małych gabarytach, a także jego wnoszenia i ustawiania we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy wykaz miejsc załadunku i rozładunku określa treść załącznika nr 1 do SIWZ.
4. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość (od 4 do 12) pracowników do załadunku i rozładunku tego sprzętu pod wskazane miejsce i na różne kondygnacje.
5. Szacunkowa ilość przewidywanych godzin do wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 5 377 godzin – na 2020 r.; 5 377 godzin – na 2021 r.
6. Środki transportu do przewożenia sprzętu i wyposażenia wraz z kierowcą zapewni Zamawiający. Przemieszczenie się osób, pomiędzy miejscem załadunku i miejscem rozładunku sprzętu zapewni Wykonawca we własnym zakresie.
7. Wykonawca wyposaży osoby wykonujące usługę przeprowadzki w odzież ochronną, rękawice, pasy do noszenia mebli oraz wózek do przenoszenia sprzętu po schodach.
8. Wykonawca przystępując do postępowania akceptuje fakt, iż ilości przewidywanych godzin do wykonania przedmiotu zamówienia, są ilościami szacunkowymi, zależnymi od bieżących potrzeb składanych Zamawiającemu. Wykonanie usługi będzie następowało stopniowo w ramach planu finansowego przeznaczonego na realizację umowy.
9. Zamawiający wymaga zatrudnienia (w okresie obowiązywania umowy
o udzielenie zamówienia publicznego), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących bezpośrednie czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o ile mieszczą się one w zakresie definicji stosunku pracy określonego w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.
10. Wykonawca przed zawarciem umowy (udzieleniem zamówienia publicznego) złoży Zamawiającemu Wykaz czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy.
11. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego
w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.10.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Gdańska 147
Bydgoszcz 85-915
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Gdańska 147
Bydgoszcz 85-915
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się